SINH VIÊN - BIỂU MẪU
Mẫu Giấy Thi Mới Áp Dụng Từ Học Kỳ 1B Năm 2021-2022 Sinh viên tải mẫu giấy thi mới từ file đính kèm để sử dụng từ học kỳ 1B năm 2021-2022.
Danh sách đánh giá rèn luyện HK1, 2013-2014 Lớp trưởng các lớp vui lòng nhập điểm đánh giá rèn luyện HK1/2013-2014 theo danh sách dưới đây và gửi về VP.khoa theo email ntt.vinh@hutech.edu.vn theo thời hạn cùng  với các biểu mẫu đánh giá.
Tiêu chí đánh giá rèn luyện sinh viên Sinh viên đánh giá dựa vào các tiêu chí dưới đây: