THÔNG BÁO MỚI
Họp mặt sinh viên có kết quả học tập chưa tốt trong HK2 năm học 2018 - 2019 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TPHCM KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   TP Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 09 năm 2019...
Họp mặt và phân công đồ án chuyên ngành - GV Nguyễn Hoàng Tiến Họp mặt sinh viên thực hiện đồ án chuyên ngành do GV Nguyễn Hoàng Tiến hướng dẫn: Thời gian: 09g00 ngày 18 tháng 09 năm 2019 Địa điểm: Văn phòng khoa CNTT cơ sở E (E1.01.07) Nội dung: Trao đổi các vấn đề về đề tài...
TB V/v triển khai thực hiện ĐACS, ĐACN dành cho sinh viên Khoa CNTT, có đăng ký học phần trong học kỳ 1 năm học 2018-2019 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   Tp. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 09 năm 2019...
THÔNG BÁO HỌP MẶT - TRIỂN KHAI ĐỒ ÁN JAVA Tất cả sinh viên làm đồ án Java sẽ được Thầy Dương Thành Phết hướng dẫn) Thời gian: 13h30, thứ 7, ngày 14/09/2019 Địa điểm: A06.10 Nội dung: Trao đổi định hướng đề tài. Giới thiệu 1 số đề tài cho...
KMS OPEN DAY 2019 ngày hội KMS OPEN DAY 2019 dành cho sinh viên năm 3 và năm 4
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HỌC THUẬT CLB HUTECH YOUTH DEV NĂM HỌC 2019 - 2020 KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HỌC THUẬT CLB HUTECH YOUTH DEV NĂM HỌC 2019 - 2020
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HỌC THUẬT CLB Olympic Tin Học HUTECH NĂM HỌC 2019 - 2020 KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HỌC THUẬT CLB Olympic Tin Học HUTECH NĂM HỌC 2019 - 2020
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HỌC THUẬT CLB Mạng Máy Tính & An toàn Thông tin HUTECH NĂM HỌC 2019 - 2020 KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HỌC THUẬT CLB Mạng Máy Tính & An toàn Thông tin HUTECH NĂM HỌC 2019 - 2020
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HỌC THUẬT CLB Mã nguồn mở - IoT HUTECH NĂM HỌC 2019 - 2020 KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HỌC THUẬT CLB Mã nguồn mở - IoT HUTECH NĂM HỌC 2019 - 2020