NCKH - SINH VIÊN NCKH
Thông báo nghiệm thu đề tài SV NCKH cấp Trường và chọn đề tài dự thi cấp Bộ 2021 THÔNG BÁO NGHIỆM THU ĐỀ TÀI SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG VÀ CHỌN ĐỀ TÀI DỰ THI CẤP BỘ 20211. Về báo cáo đề tài SV NCKH: được lấy theo mẫu Báo cáo tổng kết công trình/đề tài của...
THÔNG BÁO GIA HẠN THỜI GIAN NỘP BÀI BÁO HỘI NGHỊ NCKH SV 2021 THÔNG BÁO Về việc gia hạn thời gian  Nộp bài báo vào Hội nghị SV NCKH 2021 Các mốc thời gian hiện tại như sau:  + Hạn SV gửi bài báo về Khoa/Viện: 27/03/2021 --> 10/04/2021  + Hạn Khoa/Viện...
Thông báo tổ chức Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu Khoa học HUTECH 2021 Các mốc thời gian quan trọng của Hội nghị như sau:Hạn SV gửi bài báo về Khoa/Viện: 27/03/2021 Hạn Khoa/Viện thông báo kết quả phản biện đến SV : 29/04/2021 Hạn Khoa/Viện gửi bài hoàn chỉnh về...
Đăng ký đề tài NCKH SINH VIÊN NH 2020-2021 (Đợt 2) Thực hiện thông báo số 2975/TB-ĐKC ngày 23/11/2020 về việc "Đăng ký đề tài Sinh viên Nghiên cứu Khoa học Năm học 2020-2021 (đợt 2)" Hồ sơ đăng ký đề tài SV NCKH theo mẫu: 1. SV điền phiếu đăng ký (BM03/QT02/KHCN)...
ĐĂNG KÝ NCKH SV NĂM HỌC 2020 - 2020 THÔNG BÁO V.v đăng ký đề tài Sinh viên Nghiên cứu Khoa học  Năm học 2020 - 2021Thực hiện kế hoạch Khoa học Công nghệ số 2219/KH-DKC ngày 21/09/2020, Nhà trường thông báo lịch trình, thời gian đăng ký đề SV...
THÔNG BÁO THỜI GIAN DỰ THI GIẢI THƯỞNG EURÉKA LẦN THỨ 22 NĂM 2020 Thực hiện kế hoạch tổ chức Giải thưởng SV NCKH Euréka 2020, Phòng KHCN&DAQT gửi các thông báo, hướng dẫn về việc thực hiện và nộp hồ sơ dự thi giải thưởng. 1. Giải thưởng Euréka 2020 có những điểm mới nổi bật như...
THÔNG BÁO THỜI GIAN NỘP BÀI BÁO NCKH  TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TPHCM KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TINTHÔNG BÁO V/v thay đổi thời gian nộp bài báo cho Hội nghị NCKH SVNăm học 2019 - 2020  1. Thời hạn nộp bài báo cho Hội...
GIA HẠN THỜI GIAN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ NCKH SV 2019-2020 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TPHCM KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TINTHÔNG BÁO V/v thay đổi thời gian tổ chức Hội nghị NCKH SV năm học 2019 - 20201. Thời hạn nộp bài báo cho Hội nghị SV NCKH 2020 được gia hạn như...
CÁC ĐỀ TÀI NCKH CỦA SINH VIÊN KHOA CNTT CÁC ĐỀ TÀI KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN KHOA CNTT  STT TÊN ĐỀ TÀI SINH VIÊN THỰC HIỆN NĂM HỌC 01 Smart Home (Internet of Things) Nguyễn Thúy Quỳnh, Âu Dương Trọng Tuyến,...
CÁC GIẢI THƯỞNG NCKH CỦA SINH VIÊN KHOA CNTT CÁC GIẢI THƯỞNG NCKH CỦA SINH VIÊN KHOA CNTT  STT TÊN ĐỀ TÀI SINH VIÊN THỰC HIỆN GVHD CUỘC THI GIẢI THƯỞNG NĂM 01 Rút trích và quản lý thông tin từ văn bản...