NCKH - SINH VIÊN NCKH
CÁC ĐỀ TÀI NCKH CỦA SINH VIÊN KHOA CNTT CÁC ĐỀ TÀI KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN KHOA CNTT   STT TÊN ĐỀ TÀI SINH VIÊN THỰC HIỆN NĂM HỌC 01 Smart Home (Internet of Things) Nguyễn Thúy Quỳnh, Âu Dương Trọng Tuyến,...
CÁC GIẢI THƯỞNG NCKH CỦA SINH VIÊN KHOA CNTT CÁC GIẢI THƯỞNG NCKH CỦA SINH VIÊN KHOA CNTT   STT TÊN ĐỀ TÀI SINH VIÊN THỰC HIỆN GVHD CUỘC THI GIẢI THƯỞNG NĂM 01 Rút trích và quản lý thông tin từ văn bản...
THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ ĐỀ TÀI SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM HỌC 2018-2019 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TPHCM KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Tp.HCM, ngày 24 tháng 09 năm 2018 THÔNG BÁO  V/v đăng ký đề tài sinh viên NCKH năm học 2018-2019   Trong những năm gần đây, phong trào...