NCKH - SINH VIÊN NCKH
THÔNG BÁO THỜI GIAN DỰ THI GIẢI THƯỞNG EURÉKA LẦN THỨ 22 NĂM 2020 Thực hiện kế hoạch tổ chức Giải thưởng SV NCKH Euréka 2020, Phòng KHCN&DAQT gửi các thông báo, hướng dẫn về việc thực hiện và nộp hồ sơ dự thi giải thưởng. 1. Giải thưởng Euréka 2020 có những điểm mới nổi bật như...
THÔNG BÁO THỜI GIAN NỘP BÀI BÁO NCKH   TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TPHCM KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN THÔNG BÁO V/v thay đổi thời gian nộp bài báo cho Hội nghị NCKH SV Năm học 2019 - 2020   1. Thời hạn nộp bài báo cho Hội...
GIA HẠN THỜI GIAN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ NCKH SV 2019-2020 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TPHCM KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN THÔNG BÁO V/v thay đổi thời gian tổ chức Hội nghị NCKH SV năm học 2019 - 2020 1. Thời hạn nộp bài báo cho Hội nghị SV NCKH 2020 được gia hạn như...
CÁC ĐỀ TÀI NCKH CỦA SINH VIÊN KHOA CNTT CÁC ĐỀ TÀI KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN KHOA CNTT   STT TÊN ĐỀ TÀI SINH VIÊN THỰC HIỆN NĂM HỌC 01 Smart Home (Internet of Things) Nguyễn Thúy Quỳnh, Âu Dương Trọng Tuyến,...
CÁC GIẢI THƯỞNG NCKH CỦA SINH VIÊN KHOA CNTT CÁC GIẢI THƯỞNG NCKH CỦA SINH VIÊN KHOA CNTT   STT TÊN ĐỀ TÀI SINH VIÊN THỰC HIỆN GVHD CUỘC THI GIẢI THƯỞNG NĂM 01 Rút trích và quản lý thông tin từ văn bản...
THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ ĐỀ TÀI SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM HỌC 2018-2019 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TPHCM KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Tp.HCM, ngày 24 tháng 09 năm 2018 THÔNG BÁO  V/v đăng ký đề tài sinh viên NCKH năm học 2018-2019   Trong những năm gần đây, phong trào...