GIA HẠN ĐĂNG KÝ NCKH SV 2021 - 2022
Thông báo 
V.v Gia hạn đăng ký
Đề tài Nghiên cứu khoa học Sinh viên năm 2021
1. Thời gian gia hạn đến 13:30 ngày 28/10/2021
2. SV điền phiếu đăng ký (BM03/QT02/KHCN) - https://bit.ly/HUTECH_biemauDky_NCKH2021
3. Đăng ký thông tin đề tài SV NCKH và nộp bản mềm (PDF) phiếu đăng ký tại form 
https://forms.gle/kK4HJjQpfYXfk7mc9

 
14597809