[THÔNG BÁO]vv HỘI NGHỊ SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC HUTECH 2023

“Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu Khoa học HUTECH 2023”
Kỷ yếu Hội nghị:
  • Bài báo khoa học tham gia hội nghị được trình bày bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh, không quá 05 trang A4, theo định dạng của hội nghị. (xem file đính kèm)
  • Tất cả các đóng góp phải là bản gốc và không được xuất bản ở nơi khác hoặc có ý định xuất bản trong suốt thời gian xem xét. 
  • Các bài toàn văn của hội nghị sẽ được phản biện và xuất bản trên kỷ yếu hội nghị online.
Các mốc thời gian:
  • Hạn tác giả gửi bài: 05/04/2023;
  • Hạn thông báo kết quả phản biện: 05/05/2023;
  • Hạn gửi bài hoàn chỉnh về K.CNTT: 20/05/2023;
  • Ngày tổ chức: 23/06/2023.
Hình thức nộp bài:
14608321