NCKH - GIẢNG VIÊN NCKH
CÁC CÔNG BỐ KHOA HỌC DANH SÁCH CÁC BÀI BÁO KHOA HỌC NĂM HỌC 2018-2019   STT TÊN CÔNG TRÌNH LOẠI CÔNG TRÌNH TÊN TÁC GIẢ THUỘC K.CNTT ĐÓNG GÓP 01 Mining web access patterns with...
KẾ HOẠCH - DỰ ÁN KHOA HỌC CÁC KẾ HOẠCH - DỰ ÁN KHOA HỌC NĂM HỌC 2018-2019   STT TÊN CÔNG TRÌNH ĐƯỢC ĐĂNG KÝ SẢN PHẨM MỤC TIÊU CHỦ NHIỆM THỜI GIAN 01 Khai thác song song mẫu phổ biến với...
HỘI NGHỊ KHOA HỌC - SEMINAR DANH SÁCH CÁC BÁO CÁO HỘI NGHỊ - SEMINAR   Thời gian Tên hội nghị/seminar Nội dung Người trình bày 19/07/2019 Hội nghị khoa học công nghệ HUTECH 2019 Phân lớp ảnh...