NCKH - GIẢNG VIÊN NCKH
Thông báo về việc tổ chức Hội thảo STS 2021 Kính mời quý thầy cô gửi bài vào Hội thảo khoa học quốc tế “The 2nd International Conference On Science, Technology And Society Studies (STS) 2021”. Bài báo được chấp nhận đăng sẽ được xuất bản trong kỷ...
CÁC CÔNG BỐ KHOA HỌC DANH SÁCH CÁC BÀI BÁO KHOA HỌC NĂM HỌC 2018-2019   STT TÊN CÔNG TRÌNH LOẠI CÔNG TRÌNH TÊN TÁC GIẢ THUỘC K.CNTT ĐÓNG GÓP 01 Mining web access patterns with...
KẾ HOẠCH - DỰ ÁN KHOA HỌC CÁC KẾ HOẠCH - DỰ ÁN KHOA HỌC NĂM HỌC 2018-2019   STT TÊN CÔNG TRÌNH ĐƯỢC ĐĂNG KÝ SẢN PHẨM MỤC TIÊU CHỦ NHIỆM THỜI GIAN 01 Khai thác song song mẫu phổ biến với...
HỘI NGHỊ KHOA HỌC - SEMINAR DANH SÁCH CÁC BÁO CÁO HỘI NGHỊ - SEMINAR   Thời gian Tên hội nghị/seminar Nội dung Người trình bày 19/07/2019 Hội nghị khoa học công nghệ HUTECH 2019 Phân lớp ảnh...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC