CÁC CÔNG BỐ KHOA HỌC
DANH SÁCH CÁC BÀI BÁO KHOA HỌC NĂM HỌC 2018-2019
 
STT TÊN CÔNG TRÌNH LOẠI CÔNG TRÌNH TÊN TÁC GIẢ THUỘC K.CNTT ĐÓNG GÓP
01 Mining web access patterns with supper-pattern constraint Tạp chí khoa học chuyên ngành quốc tế ISI Q2 Văn Thị Thiên Trang Tác giả chính
02 Khai thác luật tuần tự có ràng buộc itemset dựa trên tập mẫu thoả ràng buộc Kỷ yếu hội thảo khoa học chuyên ngành cấp Trường có số ISBN Văn Thị Thiên Trang Tác giả
03 An efficient approach for mining sequential patterns using multiple threads on very large databases Tạp chí Engineering Applications of Artificial Intelligence (SCIE, Q1) Võ Đình Bảy
Văn Thị Thiên Trang
Tác giả chính
Đồng tác giả
04 A fast and accurate approach for bankruptcy forecasting using squared logistics loss with GPU-based extreme gradient boosting Tạp chí Information Sciences (SCI, Q1) Võ Đình Bảy Đồng tác giả
05 An efficient method for mining high utility closed itemsets Tạp chí Information Sciences (SCI, Q1) Võ Đình Bảy Đồng tác giả
06 Mining high-utility itemsets in dynamic profit databases Tạp chí Knowledge-Based Systems (SCI, Q1) Võ Đình Bảy Tác giả chính
07 An efficient method for mining erasable itemsets using multicore processor platform Tạp chí Complexity (SCIE, Q2) Võ Đình Bảy Tác giả chính
08 Multi-swarm single-objective particle swarm optimization to extract mutiple-choice tests Tạp chí ngoài danh mục Scopus (NXB WorldScientific) Võ Đình Bảy Tác giả chính
09 High-utility pattern mining Sách chuyên khảo quốc tế (NXB Springer) Võ Đình Bảy Đồng tác giả
10 Interactive explorating of subspace clusters on multicore processors Tạp chí ngoài danh mục Scopus (Springer) Võ Đình Bảy Đồng tác giả
11 A parallel algorithm for mining high utility itemsets Hội nghị quốc tế uy tín (Springer) Võ Đình Bảy Đồng tác giả
12 An afficient method for mining clickstream patterns Hội nghị quốc tế uy tín (Springer) Võ Đình Bảy Đồng tác giả
13 Mô hình phân tích tác động của các yếu tố vĩ mô ảnh hưởng đến FDI của các tỉnh/thành ở Việt Nam Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương Hồ Đắc Nghĩa Tác giả
14 Mô hình phân tích tác động của một số chỉ tiêu kinh tế vĩ mô ảnh hưởng đến GDP bình quân đầu người ở Việt Nam Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương Hồ Đắc Nghĩa Tác giả
15 Mô hình đánh giá tác động của một số chỉ tiêu kinh tế vĩ mô ảnh hưởng đến GĐP bình quân đầu người ở Việt Nam Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương Hồ Đắc Nghĩa Tác giả
16 Mô hình phân tích tác động của sản lượng điện và giá dầu đến tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương Hồ Đắc Nghĩa Tác giả
17 Khai thác luật hiếm trên CSDL phân tán dọc bảo toàn tính riêng tư Hội nghị trong nước, có số ISBN Cao Tùng Anh Tác giả
18 Đề xuất cải tiến thuật toán khai thác luật kết hợp bảo toàn tính riêng tư Hội nghị trong nước, có số ISBN Cao Tùng Anh Đồng tác giả
19 Phương pháp khai thác theo chiều ngang để trích xuất các tập phổ biến Hội nghị trong nước, có số ISBN Cao Tùng Anh Đồng tác giả
20 Khai thác luật hiếm bảo toàn tính riêng tư Hội nghị trong nước, có số ISBN Cao Tùng Anh
Võ Hoàng Khang
Văn Như Bích B
Đồng tác giả
21 Phân lớp ảnh trái cây bằng mạng nơron tích chập sâu Hội nghị cấp Trường có số ISBN Vũ Thanh Hiền Đồng tác giả
22 Rút trích từ khoá từ văn bản pháp luật Tiếng Việt bằng thuật toán Textrank Hội nghị cấp Trường có số ISBN Lê Thị Ngọc Thơ Tác giả
23 Sursectivity radius under structured perturbations Kỷ yếu hội nghị khoa học chuyên ngành cấp Trường không có ISBN Nguyễn Cao Trí Tác giả

Tổng hợp: Nguyễn Lê Văn

 
DANH SÁCH CÁC BÀI BÁO KHOA HỌC NĂM HỌC 2017-2018
 
STT TÊN CÔNG TRÌNH LOẠI CÔNG TRÌNH TÊN TÁC GIẢ THUỘC K.CNTT ĐÓNG GÓP
01 A fast algorithm for mining high average-utility itemsets Bài báo (SCI) Võ Đình Bảy Tác giả
02 A survey of itemset mining Bài báo (SCIE) Võ Đình Bảy Tác giả
03 Mining top-k co-occurence items with sequential patter Bài báo (SCIE) Võ Đình Bảy Tác giả
04 An incremental mining algorithm for erasable itemsets Bài báo hội nghị quốc tế Võ Đình Bảy Tác giả
05 Constraint-based method for mining colossal patterns in high dimensional databases Bài báo hội nghị quốc tế Võ Đình Bảy Tác giả
06 A weighted approach for class association rules Bài báo hội nghị quốc tế Võ Đình Bảy Tác giả
07 Quasi-erasable itemset mining Bài báo hội nghị quốc tế Võ Đình Bảy Tác giả
08 Interactive exploration of subspace clusters for high dimensional data Bài báo hội nghị quốc tế Võ Đình Bảy Tác giả
09 Khai thác luật tuần tự với ràng buộc itemset (Bài báo) Kỷ yếu hội thảo khoa học chuyên ngành cấp Trường Văn Thị Thiên Trang Tác giả chính
10 Đánh giá tác động của nguồn nhân lực đến tăng trưởng kinh tế Việt nam Tạp chí Kinh tế và Dự báo - Bộ Kế hoạch và Đầu tư Hồ Đắc Nghĩa Tác giả chính
11 Mô hình phân tích các yếu tố tác động đến kim ngạch xuất khẩu thuỷ sản ở Việt Nam Tạp chí Kinh tế và Dự báo - Bộ Kế hoạch và Đầu tư Hồ Đắc Nghĩa Tác giả chính
12 Mô hình phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến kim ngạch xuất khẩu dầu thô ở Việt Nam Tạp chí Kinh tế và Dự báo - Bộ Kế hoạch và Đầu tư Hồ Đắc Nghĩa Tác giả chính
13 Bảo tàng tính riêng tư trong khai thác CSDL phân tán dọc (Bài báo) Kỷ yếu hội thảo quốc gia lần thứ XX: Một số vấn đề chọn lọc của côn nghệ thông tin và truyền thông, Quy Nhơn 23-24/11/2017 Cao Tùng Anh Đồng tác giả
14 Khai thác luật hiếm bảo toàn tính riêng tư trên CSDL phân tán ngang  (Bài báo) Kỷ yếu hội thảo quốc gia lần thứ XX: Một số vấn đề chọn lọc của côn nghệ thông tin và truyền thông, Quy Nhơn 23-24/11/2017 Cao Tùng Anh Đồng tác giả
15 Một cải tiến thuật toán khai thác luật kết hợp bảo toàn tính riêng tư Kỷ yếu Hội nghị KHCN Hutech 2018 Cao Tùng Anh
Võ Hoàng Khang
Văn Như Bích B
Đồng tác giả
16 Tìm hiểu một số biến thể của thuật toán FCM và ứng dụng trong hệ thống phát hiện thư rác Kỷ yếu Hội nghị KHCN Hutech 2018 Nguyễn Thanh Phong Tác giả chính
17 Efficient secure text retrieval on multi-keyword search Bài báo, báo cáo khoa học đăng trong kỷ yếu quốc tế (SoICT17) Lê Thị Ngọc Thơ Đồng tác giả
18 Phân tích cảm xúc trong tiếng Việt bằng phương pháp máy học Kỷ yếu Hội nghị KHCN Hutech 2018 Lê Thị Ngọc Thơ Đồng tác giả

Tổng hợp: Nguyễn Lê Văn

 
DANH SÁCH CÁC BÀI BÁO KHOA HỌC NĂM HỌC 2016-2017
 
STT TÊN CÔNG TRÌNH LOẠI CÔNG TRÌNH TÊN TÁC GIẢ THUỘC K.CNTT ĐÓNG GÓP
01 Fingerprint enhancement for direct grayscaleMinutiae extraction by combining MFRAT and Gabor filters Tạp chí chuyên ngành quốc tế (ngoài danh mục ISI), ISBN 978-1-4503-4815-7 Văn Thiên Hoàng Đồng tác giả
02 Mining sequential patterns with itemset constraint Tạp chí khoa học chuyên ngành quốc tế thuộc danh mục hội đồng chức danh tính 1,5 điểm (SCIE) Văn Thị Thiên Trang Đồng tác giả
03 Text clustering using frequent weighted utility itemsets Tạp chí khoa học chuyên ngành quốc tế thuộc danh mục hội đồng chức danh tính 1,5 điểm (SCIE) (Cybernetics and systems: ISSN 0196-9722) Võ Đình Bảy, Lê Thị Ngọc Thơ Đồng tác giả
04 Phân tích mối quan hệ giữa FDI và tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam giai đoạn 1990-2015 Tạp chí khoa học chuyên ngành thuộc danh mục hội đồng chức danh tính thấp hơn 1,0 điểm được tính TC tỷ lệ theo tạp chí 1,0 điểm (TC KT&DB, ISSN: 0866-7120) Hồ Đắc Nghĩa Tác giả
05 Phân tích tác động của nguồn nhân lực đến tăng trưởng kinh tế Việt Nam giai đoạn 1990-2015 Tạp chí khoa học chuyên ngành thuộc danh mục hội đồng chức danh tính thấp hơn 1,0 điểm được tính TC tỷ lệ theo tạp chí 1,0 điểm (TC KT Châu Á TBD, ISSN: 0866-3808) Hồ Đắc Nghĩa Tác giả
06 Mô hình phân tích mối quan hệ của thương mại quốc tế và tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam giai đoạn 1990-2015 Tạp chí khoa học chuyên ngành thuộc danh mục hội đồng chức danh tính thấp hơn 1,0 điểm được tính TC tỷ lệ theo tạp chí 1,0 điểm (TC KT Châu Á TBD, ISSN: 0866-3808) Hồ Đắc Nghĩa Tác giả
07 Classification in imbalanced data based on Granular computing Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế thuộc danh mục hội đồng chức danh tính 1,0 điểm Võ Đình Bảy Đồng tác giả
08 A novel approach for mining maximal frequent patterns Tạp chí khoa học chuyên ngành quốc tế thuộc danh mục hội đồng chức danh tính 1,5 điểm (SCIE) Võ Đình Bảy Đồng tác giả
09 Efficient algorithms for mining colossal patterns in high dimensional databases Tạp chí khoa học chuyên ngành quốc tế thuộc danh mục hội đồng chức danh tính 2 điểm (SCI) Võ Đình Bảy Đồng tác giả
10 A new method for mining colossal patterns Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế thuộc danh mục hội đồng chức danh tính 1,0 điểm Võ Đình Bảy Đồng tác giả
11 A new method for mining frequent weighted utility itemsets Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế thuộc danh mục hội đồng chức danh tính 1,0 điểm Võ Đình Bảy Đồng tác giả
12 An approved algorthm for mining top-k association rules Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế thuộc danh mục hội đồng chức danh tính 1,0 điểm Võ Đình Bảy Đồng tác giả
13 An efficient algorithm for mining frequent weighted itemsets using interval word segments Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế thuộc danh mục hội đồng chức danh tính 1,0 điểm (Scopus) Võ Đình Bảy Đồng tác giả
14 Using soft set theory for mining maximal association rules in text data Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế thuộc danh mục hội đồng chức danh tính 2 điểm (SCIE) ISSN:0948-695X Võ Đình Bảy Đồng tác giả
15 A lattice-based approach for mining high utility association rules Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế thuộc danh mục hội đồng chức danh tính 2 điểm (SCI)  Võ Đình Bảy Đồng tác giả
16 A more efficient algorithm to mine skyline frequent-utility patterns Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế thuộc danh mục hội đồng chức danh tính 1,0 điểm (Scopus) Võ Đình Bảy Đồng tác giả
17 Efficient algorithms for mining erasable closed patterns from product datasets Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế thuộc danh mục hội đồng chức danh tính 1,5 điểm (SCIE) Nguyễn Hà Giang Đồng tác giả
18 Mining Erasable Itemsets with subset and superset itemset constraints Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế thuộc danh mục hội đồng chức danh tính 1,5 điểm (SCIE)  Nguyễn Hà Giang
Võ Đình Bảy
Đồng tác giả

Tổng hợp: Nguyễn Lê Văn
DANH SÁCH CÁC BÀI BÁO KHOA HỌC NĂM HỌC 2015-2016
 
STT TÊN CÔNG TRÌNH LOẠI CÔNG TRÌNH TÊN TÁC GIẢ THUỘC K.CNTT ĐÓNG GÓP
01 Một cách phân tích mối quan hệ giữa FĐI và tăng trưởng kinh tế Việt Nam Tạp chí Kinh tế và dự báo (Trong danh mục Hội đồng chức danh) Hồ Đắc Nghĩa Tác giả chính
02 Nghiên cứu marketing bằng mô hình hệ phương trình Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương (Trong danh mục Hội đồng chức danh) Hồ Đắc Nghĩa Tác giả chính
03 Robust finger vein indentification base on discriminant orientation feature Bài báo khoa học hội nghị quốc tế Văn Thiên Hoàng Tác giả chính
04 Cải tiến cân bằng tải chuẩn H.323 trong ứng dụng hội nghị truyền hình Hội nghị khoa học và công nghệ HUTECH 2016 Vũ Thanh Hiền Đồng tác giả
05 A characterization of structured distance to non controllability of descriptor systems Kỷ yếu hội thảo khoa học chuyên ngành cấp Trường Nguyễn Cao Trí Đồng tác giả
06 Mining erasable itemsets with constraints Báo cáo hội nghị cấp trường Nguyễn Hà Giang Tác giả chính
07 Efficient mining of class association rules with the itemset constraint Knowledge-Based Systems, tạp chí SCI Võ Đình Bảy Đồng tác giả
08 The lattice-based approaches for mining assciation rules: a review Wiley Interdisciplinary Reviews: Data Mining and Knowledge Discovery, tạp chí SCIE Võ Đình Bảy Tác giả chính
09 A method for query Top-K rules from class association rule set Intelligent Information and Database Systems, kỷ yếu hội thảo quốc tế Võ Đình Bảy Đồng tác giả
10 A novel method for constrained class association rule mining Information Sciences, tạp chí SCI Võ Đình Bảy Đồng tác giả
11 An improved algorithm for mining frequent weighted itemsets SMC 2015, kỷ yếu hội thảo quốc tế Võ Đình Bảy Đồng tác giả
12 Similarity measure for fiber clustering: A constant time Complexity algorithm KSE 2015, kỷ yếu hội thảo quốc tế Võ Đình Bảy Đồng tác giả
13 Vector quantization: A discretization technique for fast time series discord discovery NICS 2015, kỷ yếu hội thảo chuyên ngành quốc tế Võ Đình Bảy Đồng tác giả
14 An approach for mining non-redundant sequential rules efficiently NICS 2015, kỷ yếu hội thảo chuyên ngành quốc tế Võ Đình Bảy Đồng tác giả
15 CARIM: an efficient algorithm algorithm for mining class-association rules with interestingness measures The International Arab Journal of Information Technology, tạp chí SCIE Võ Đình Bảy Đồng tác giả

Tổng hợp: Nguyễn Lê Văn
14577604