GIỚI THIỆU - THÀNH TÍCH TIÊU BIỂU
THÀNH TÍCH TIÊU BIỂU CỦA KHOA CNTT Thành tích của Khoa CNTT trong những năm gần đây Năm Danh hiệu thi đua/ Thành tích khen thưởng Số, ngày, tháng, ban hành QĐ 2017-2018 Tập thể đạt danh hiệu Tập thể lao...
THÀNH TÍCH TIÊU BIỂU CỦA KHOA CNTT Thành tích của Khoa CNTT trong những năm gần đây Năm Danh hiệu thi đua/ Thành tích khen thưởng Số, ngày, tháng, ban hành QĐ 2017-2018 Tập thể đạt danh hiệu Tập thể lao...