ĐÀO TẠO - ĐẠI HỌC
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CÁC KHOÁ Sinh viên vui lòng truy cập http://webdaotao.hutech.edu.vn/daotao/i701-chuong-trinh-va-ke-hoach-dao-tao-dai-hoc,-cao-dang.aspx để tra cứu chương trình đào tạo các khoá từ phòng Đào tạo - Khảo thí. ...
Ngành Công nghệ thông tin    *Giới thiệu:Công nghệ thông tin (CNTT) là ngành học cung cấp kiến thức khoa học cơ bản, kiến thức cơ sở và chuyên...
Ngành An toàn thông tin   *Giới thiệu:An toàn thông tin là ngành học cung cấp cho sinh viên các kiến thức về lĩnh vực an ninh thông tin để đảm bảo an toàn...