SINH VIÊN - THÔNG TIN TỐT NGHIỆP
THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ THAM GIA LỄ TỐT NGHIỆP T03/2023 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TPHCM KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN   THÔNG BÁO V/v đăng ký tham dự lễ tốt nghiệp ngày 25/03/2023Khoa Công nghệ Thông tin...
THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ DỰ LỄ TỐT NGHIỆP THÁNG 6 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TPHCM KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN   THÔNG BÁO V/v đăng ký tham dự lễ tốt nghiệp ngày 08/06/2019Khoa Công nghệ Thông tin trân trọng thông báo đến các bạn sinh viên tốt nghiệp về lễ bế...
Thông báo dự lễ phát bằng tốt nghiệp cho sinh viên xét tốt nghiệp tháng 12/2018 và tháng 01,02/2019 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TPHCM KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN   THÔNG BÁO V/v đăng ký tham dự lễ tốt nghiệp ngày 09/03/2019Khoa Công nghệ Thông tin trân trọng thông báo đến các bạn sinh viên tốt nghiệp đợt xét...
THÔNG BÁO TỔ CHỨC LỄ BẾ GIẢNG VÀ TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP THÁNG 12/ 2018 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TPHCM KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN   THÔNG BÁO V/v đăng ký tham dự lễ tốt nghiệp ngày 15/12/2018Khoa Công nghệ Thông tin trân trọng thông báo đến các bạn sinh viên tốt nghiệp đợt xét...
Tra cứu thông tin nộp bổ sung hồ sơ sinh viên trước khi nhận bằng tốt nghiệp đợt xét 07/2017 http://webdaotao.hutech.edu.vn/daotao/i1032-tra-cuu-thong-tin-nop-bo-sung-ho-so-sinh-vien-truoc-khi-nhan-bang-tot-nghiep.aspx
Tra cứu thông tin nộp bổ sung hồ sơ sinh viên trước khi nhận bằng tốt nghiệp đợt xét 06/2017 http://webdaotao.hutech.edu.vn/daotao/i1032-tra-cuu-thong-tin-nop-bo-sung-ho-so-sinh-vien-truoc-khi-nhan-bang-tot-nghiep.aspx
Tra cứu thông tin nộp bổ sung hồ sơ sinh viên trước khi nhận bằng tốt nghiệp đợt xét 05/2017 Sinh viên xem thông báo trong link đính kèm: http://webdaotao.hutech.edu.vn/daotao/i1032-tra-cuu-thong-tin-nop-bo-sung-ho-so-sinh-vien-truoc-khi-nhan-bang-tot-nghiep.aspx
Tra cứu thông tin nộp bổ sung hồ sơ sinh viên trước khi nhận bằng tốt nghiệp đợt xét 04/2017 Sinh viên xem thông báo trong link đính kèm: http://webdaotao.hutech.edu.vn/daotao/i1032-tra-cuu-thong-tin-nop-bo-sung-ho-so-sinh-vien-truoc-khi-nhan-bang-tot-nghiep.aspx
Tra cứu thông tin nộp bổ sung hồ sơ sinh viên trước khi nhận bằng tốt nghiệp đợt xét 25/03/2017 Sinh viên xem thông báo trong link đính kèm: http://webdaotao.hutech.edu.vn/daotao/i1032-tra-cuu-thong-tin-nop-bo-sung-ho-so-sinh-vien-truoc-khi-nhan-bang-tot-nghiep.aspx
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC
×