Tra cứu thông tin nộp bổ sung hồ sơ sinh viên trước khi nhận bằng tốt nghiệp đợt xét 25/03/2017
Sinh viên xem thông báo trong link đính kèm:
http://webdaotao.hutech.edu.vn/daotao/i1032-tra-cuu-thong-tin-nop-bo-sung-ho-so-sinh-vien-truoc-khi-nhan-bang-tot-nghiep.aspx
14562340