CỐ VẤN HỌC TẬP
Khoa Công Nghệ Thông Tin tổ chức họp ban cố vấn học tập (CVHT) và ban quản lý lớp khoa CNTT định kỳ theo Kế hoạch của Khoa Nhằm mục đích nâng cao vai trò, trách nhiệm đội ngũ giáo viên trong việc thực hiện nhiệm vụ quản lý, tư vấn, giáo dục ý thức tự giác học tập và rèn...
CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA CỐ VẤN HỌC TẬP 1. Tư vấn cho sinh viên đăng ký học tập 1.1. Tư vấn cho sinh viên của lớp phụ trách xây dựng kế hoạch học tập cho toàn khóa học; đăng ký học phần trong từng học kỳ một cách hợp lý để đảm bảo hoàn thành chương trình...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC