CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA CỐ VẤN HỌC TẬP

1. Tư vấn cho sinh viên đăng ký học tập
1.1. Tư vấn cho sinh viên của lớp phụ trách xây dựng kế hoạch học tập cho toàn khóa học; đăng ký học phần trong từng học kỳ một cách hợp lý để đảm bảo hoàn thành chương trình đào tạo của toàn khoá học.
1.2. Theo dõi tình hình, kết quả học tập của sinh viên để tư vấn cho sinh viên đăng ký, điều chỉnh kế hoạch học tập cho phù hợp.
1.3. Hướng dẫn, tư vấn cho sinh viên để việc tăng, giảm học phần phù hợp với quy định của Trường, phù hợp với khả năng, điều kiện học tập của sinh viên.    
2. Quản lý, tư vấn và hỗ trợ sinh viên trong các hoạt động học tập, rèn luyện
2.1. Nắm vững nội dung chương trình đào tạo của các chuyên ngành. Tìm hiểu các quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các quy định của nhà trường về quá trình học tập, rèn luyện của sinh viên và các qui chế, qui định trong công tác sinh viên để tư vấn, hỗ trợ sinh viên trong quá trình học tập, rèn luyện tại Trường.
2.2. Tiếp nhận thông tin của Nhà trường, các Khoa, Viện, Trung tâm, phòng Đào tạo Khảo thí, phòng CTCT&SV cung cấp để thực hiện tốt quản lý sinh viên.
2.3 Tổ chức bầu hoặc kiện toàn ban cán sự lớp vào đầu mỗi năm học, báo cáo lãnh đạo Khoa, Phòng CTSV công nhận bổ nhiệm.
2.4. Tổ chức đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên: Phổ biến hướng dẫn thực hiện quy chế, chủ trì họp lớp đánh giá điểm rèn luyện cho từng sinh viên. Hoàn thành bảng tổng hợp đánh giá kết quả rèn luyện đúng thời gian quy định.
2.5. Khuyến khích, tạo điều kiện và tư vấn cho sinh viên tham gia các hoạt động học thuật, nghiên cứu khoa học, rèn luyện kỹ năng và các hoạt động văn, thể, mỹ.
2.6. Tổ chức họp lớp theo thời khóa biểu của Nhà trường, tìm hiểu và giải quyết những vấn đề nảy sinh đối với sinh viên, nhắc nhở những sinh viên có ý thực học tập chưa tốt.
2.7. Thông báo cho sinh viên về thời gian và địa điểm làm việc để sinh viên gặp  xin ý kiến tư vấn về các vấn đề trong học tập, rèn luyện (khuyến khích hình thức làm việc qua internet để tiết kiệm thời gian).
2.8. Ghi chép đầy đủ nội dung họp lớp và thông tin liên hệ sinh viên của lớp phụ trách
2.9. Lưu giữ thông tin liên hệ với gia đình sinh viên.
2.10. Thực hiện chế độ báo cáo bằng văn bản cho Khoa định kỳ mỗi học kỳ về tình hình lớp phụ trách.
3. Thời gian và nội dung làm việc với lớp của CVHT
3.1. Giữ mối liên hệ thường xuyên với lớp sinh viên để nắm tình hình lớp, mỗi tuần CVHT bố trí ít nhất 1 tiết để sinh viên được gặp hoặc tư vấn trao đổi, có thể bằng nhiều hình thức như: gặp trực tiếp, điện thoại, email …(chọn hình thức, địa  điểm thích hợp, thuận lợi cho sinh viên).
3.2. Hàng tháng có lịch làm việc với Ban cán sự lớp, tổ chức họp lớp định kỳ theo thời khóa biểu của Nhà trường. Các buổi họp lớp cần ghi Biên bản họp và nộp Báo cáo tình hình lớp sinh viên cho lãnh đạo Khoa, cụ thể:
3.2.1. Họp đầu học kỳ 1 với các nội dung:
 • Công bố thành phần ban cán sự lớp do CVHT chỉ định (đối với các lớp năm thứ nhất) hoặc tổ chức họp lớp bầu chọn ban cán sự lớp. Phân công nhiệm vụ cụ thể cho ban cán sự lớp. Thông báo cho sinh viên được biết về vai trò, trách nhiệm của CVHT đối với lớp sinh viên. Quy định thời gian, địa điểm sinh viên có thể gặp xin tư vấn hoặc trao đổi qua điện thoại, thư điện tử...
 • Phổ biến công tác năm học và của học kỳ.
 • Phổ biến, hướng dẫn những nội dung của các quy chế, quy định về học tập và rèn luyện của sinh viên. Hướng dẫn sinh viên tìm hiểu các thông tin trong cuốn “Sổ tay sinh viên” của Nhà trường.
 • Hướng dẫn những điều cần lưu ý về phương pháp học tập, nghiên cứu khoa học, tham gia các hoạt động đoàn thể, xã hội…
 • Các công việc khác theo yêu cầu quản lý của Nhà trường, Khoa, Bộ môn có liên quan đến lớp (nếu có).
3.2.2. Họp cuối học kỳ 2 với các nội dung:
 • Tổ chức đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên, theo kế hoạch của Nhà trường.
 • Xét khen thưởng sinh viên (nếu có).
 • Các công việc khác theo yêu cầu quản lý của Trường, Khoa, Phòng CTSV có liên quan đến lớp (nếu có).
3.3. CVHT có thể làm việc đột xuất với Ban cán sự lớp, hoặc tổ chức họp lớp để giải quyết các công việc theo yêu cầu của Trường, Khoa và lớp.
3.4. Đối với những sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt, gặp khó khăn trong học tập và cuộc sống, CVHT cần quan tâm, giúp đỡ, động viên các em vượt qua khó khăn để hoàn thành kế hoạch học tập đã đặt ra.
4. Chế độ báo cáo
CVHT có trách nhiệm báo cáo định kỳ tình hình sinh viên của lớp phụ trách cho lãnh đạo Khoa với các nội dung sau:
 • Báo cáo tình hình sinh viên của lớp phụ trách (2 lần /1 năm học).
 • Báo cáo kịp thời các hiện tượng phát sinh; các sinh viên gặp khó khăn cần được giúp đỡ. Đề nghị khen thưởng, kỷ luật sinh viên lớp phụ trách.
 • Báo cáo về thời gian đi công tác hoặc nghỉ vì các lý do khác để Khoa cử người thay thế giải quyết công việc CVHT. 
5. Quyền hạn của CVHT
5.1. Yêu cầu Ban cán sự lớp định kỳ hoặc đột xuất báo cáo tình hình mọi mặt của lớp để có biện pháp chỉ đạo kịp thời các hoạt động của lớp.
5.2. Đề nghị lãnh đạo Khoa cung cấp tài liệu cần thiết và các thông tin liên quan đến công tác CVHT.
5.3. Tham gia thảo luận, đề xuất ý kiến tại các cuộc họp các cấp có liên quan đến sinh viên của lớp phụ trách.
5.4. Tham gia Hội đồng khen thưởng kỷ luật cấp Khoa trong trường hợp cần thiết đối với sinh viên do lớp mình phụ trách.
5.5. Có quyền đề nghị Khoa đề xuất Nhà trường khen thưởng, kỷ luật đối với sinh viên lớp mình phụ trách.
5.6. Được cung cấp tài khoản để truy cập vào hệ thống theo dõi kết quả học tập của lớp sinh viên phụ trách./.
14577593