Thông báo nghiệm thu đề tài SV NCKH cấp Trường và chọn đề tài dự thi cấp Bộ 2021
THÔNG BÁO NGHIỆM THU ĐỀ TÀI SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG
VÀ CHỌN ĐỀ TÀI DỰ THI CẤP BỘ 2021
1. Về báo cáo đề tài SV NCKH: được lấy theo mẫu Báo cáo tổng kết công trình/đề tài của Bộ (xem 3 file Word đính kèm). 
Nội dung dung báo cáo nên bao gồm những nội dung sau:
  • Giới thiệu đề tài, mục đích/mục tiêu thực hiện đề tài
  • Cơ sở lý thuyết
  • Phương pháp thực hiện
  • Cài đặt/Đánh giá
  • Kết luận/Hướng phát triển
Các nhóm SV tự nộp báo cáo NCKH vào Google Form: https://forms.gle/9CkKKhjgjpBYrRdp9
và kiểm tra việc đã nộp báo cáo tại sheet: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1yXRRc75iZG6MH5sZewMjWmY4o618ddjvkSuyzCOriWo/edit?usp=sharing
Hạn chót nộp báo cáo online: 17:30 PM ngày 16/05/2021 (chiều Chủ Nhật)

2. Về báo cáo thuyết trình nghiệm thu đề tài: Các nhóm SV chuẩn bị slide và bản demo để bảo vệ trước Hội đồng cấp Khoa.
  • Dự kiến mỗi nhóm SV trình bày 10p + hỏi đáp 5p.
  • Thời gian sẽ được thống nhất & cập nhật sớm
14591426