CHƯƠNG TRÌNH VÀ KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG
Sinh viên truy cập vào link sau để tải các chương trình đào tạo:

http://webdaotao.hutech.edu.vn/daotao/i701-chuong-trinh-va-ke-hoach-dao-tao-dai-hoc,-cao-dang.aspx
14569485