Kế hoạch đào tạo

Sinh viên xem kế hoạch đào tạo từng học kỳ tại trang web Phòng ĐÀO TẠO.

Link: http://webdaotao.hutech.edu.vn/daotao/i701-chuong-trinh-va-ke-hoach-dao-tao-dai-hoc,-cao-dang.aspx

123202