Ban lãnh đạo khoa Quản trị Kinh doanh
 
Khoa Quản trị Kinh doanh hiện tại có 01 Trưởng khoa và 03 Phó trưởng Khoa trong Ban lãnh đạo:
 

TS. TRẦN THỊ TRANG

Trưởng Khoa
 


ThS. Nguyễn Văn Hậu
Phó trưởng Khoa

 

ThS. Lê Thị Bích Diệp

Phó trưởng Khoa
 

TS. Hoàng Nguyên Khai
Phó trưởng Khoa 

 
14573438