Ban lãnh đạo khoa Quản trị Kinh doanh
Khoa Quản trị Kinh doanh hiện tại có 01 Trưởng khoa và 03 Phó trưởng Khoa trong Ban lãnh đạo:

 

C:UsersAdministratorDesktop44d8110b-0813-425c-83f6-9e2725942bc9.jpg

PGS.TS. NGUYỄN PHÚ TỤ

Trưởng Khoa
 

C:UsersAdministratorDesktop461d0f26-7dd1-4299-b79d-c8cbb3389704.JPG
TS. Lê Quang Hùng
Phó trưởng Khoa

 
C:UsersAdministratorDesktop7b7e5a5b-d98a-4407-ad03-53f83d297f8e.jpg

ThS. Trần Thị Trang
Phó trưởng Khoa

 
C:UsersAdministratorDesktop63b46522-a746-4c10-a845-2b17d8b2596f.jpg

TS. Trương Quang Dũng
Phó trưởng Khoa 

 
14573438