Ban lãnh đạo khoa Quản trị Kinh doanh

 

Khoa Quản trị Kinh doanh hiện tại có 01 Trưởng khoa và 03 Phó trưởng Khoa trong Ban lãnh đạo:
 

Ban lãnh đạo khoa Quản trị Kinh doanh 6

TS. TRẦN THỊ TRANG

Trưởng Khoa
 

Ban lãnh đạo khoa Quản trị Kinh doanh 23
ThS. Nguyễn Văn Hậu
Phó trưởng Khoa

 
Ban lãnh đạo khoa Quản trị Kinh doanh 34
ThS. Lê Thị Bích Diệp

Phó trưởng Khoa
 
Ban lãnh đạo khoa Quản trị Kinh doanh 43
TS. Hoàng Nguyên Khai
Phó trưởng Khoa 

 
14573438