Thông báo về việc thực hiện đánh giá rèn luyện sinh viên "ONLINE" HK2_năm học 2016 - 2017
Sinh viên xm thông báo để thực hiện đúng quy định của Trường, Khoa.
14582858