TB về kết quả xét TN khóa 2015 đại học đợt xét tháng 6 năm 2019
Sinh viên tra cứu kết quả xét tốt nghiệp theo đường lick sau :

https://tracuu.hutech.edu.vn/tra-cuu-du-kien-tot-nghiep.html

Ghi chú : Sinh viên thắc mắc về  kết quả xét tốt nghiệp . Liên hệ trực tiếp với anh Khôi phòng ĐT-KT
14583093