SEMINAR CHUYÊN ĐỀ (THÁNG 10/2018)
Thời gian: 09h00 - 10h30, thứ năm 4/10/2018
Địa điểm: A-08.15
Trình bày: ThS Nguyễn Hoàng Phương
Đề tài: Tính toán tải trọng giới hạn tấm sàn BTCT dùng phần tử HCT và Tiêu chuẩn Nielsen14571841