THÔNG BÁO THỜI GIAN NHẬN GIẤY GIỚI THIỆU VÀ ĐỀ CƯƠNG THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
THÔNG BÁO
THỜI GIAN NHẬN GIẤY GIỚI THIỆU VÀ ĐỀ CƯƠNG THỰC TẬP TỐT NGHIỆP 
HỌC KỲ 2B NĂM HỌC 2019-2020

1. Thời gian: Từ ngày 06/7/2020 đến ngày 11/7/2020
- Buổi sáng: 8g00 - 11g00
- Buổi chiều: 14g00 - 16g00


2. Địa điểm:
- Văn phòng Viện kỹ thuật (Khu A) - Phòng A-02.20
- Liên hệ trực tiếp Cô Tuyết Mai.


3. Lưu ý:
Sinh viên sau khi nhận "Giấy giới thiệu và Đề cương thực tập tốt nghiệp" phải photo 1 bản để nộp cùng Báo cáo thực tập tốt nghiệp còn bản gốc nộp cho Doanh nghiệp đăng ký thực tập.
- Các biễu mẫu thực tập tốt nghiệp: 
https://www.hutech.edu.vn/vienkythuat/index.php/sinh-vien/bieu-mau/14562892-bieu-mau-thuc-tap-tot-nghiep
- Sinh viên theo dõi kỹ thông báo về kế hoạch thực tập tốt nghiệp Viện đã thông báo để nắm rõ thời gian nộp Báo cáo thực tập. (
https://www.hutech.edu.vn/vienkythuat/index.php/sinh-vien/thong-bao/14584405-thong-bao-ke-hoach-thuc-tap-tot-nghiep-khoa-2016-hoc-ky-2b-nam-hoc-2019-2020) 
14584980