Xét rèn luyện đạo đức KI (2011-2012) các lớp chính qui ban ngày

Các lớp triến khai xét rèn luyện Đ Đ theo đúng qui trình.

Lớp trưởng nhận biểu mẫu tại  TKK ( Cô Nguyệt): Nhận từ ngày 07.11.2011 đến 12.11.2011

0