Thông báo v/v báo cáo tiến độ thực tập
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

 
THÔNG BÁO
V/v Báo cáo tiến độ Thực tập
(dành cho sinh viên Khoa CNTT, sinh viên CNTT Viện Công nghệ Việt-Nhật
tại học kỳ 2 Năm học 2018-2019)
 
Thực hiện kế hoạch đào tạo học phần thực tập tại học kỳ 2 năm 2018-2019 gồm :
  • Thực tập tốt nghiệp của sinh viên ngành CNTT thuộc Khoa CNTT, Viện Công nghệ Việt-Nhật.
  • Thực tập doanh nghiệp của sinh viên khóa 2016 ngành CNTT thuộc Viện Công nghệ Việt-Nhật.
Khoa CNTT thông báo đến sinh viên theo diện trên thực hiện kế hoạch như sau:
1. Báo cáo tiến độ thực tập:
(cuối mỗi chủ nhật hàng tuần, sẽ khóa chức năng báo cáo tuần hiện tại)
2. Hỗ trợ và đánh giá sinh viên trong quá trình thực tập:
Đối với Đơn vị thực tập: Trong quá trình thực tập, đơn vị thực tập sẽ theo dõi đánh giá thường xuyên và đánh giá cuối cùng thông qua “Phiếu đánh giá tại đơn vị thực tập” trong bộ Biểu mẫu báo cáo thực tập, có ký tên và đóng dấu.
Đối với Giảng viên hướng dẫn: Căn cứ vào quá trình theo dõi các báo cáo của sinh viên hàng tuần, Phiếu đánh giá của đơn vị thực tập, vấn đáp sinh viên tại lần báo cáo cuối,… tổng hợp cho điểm kết quả thực tập. 
3. Tiến độ thực hiện thực tập tốt nghiệp:
  • Đối với sinh viên thực tập tốt nghiệp: Thời gian thực tập từ 08 tuần đến 10 tuần, trong phạm vi từ ngày 06/05/2019 đến ngày 14/07/2019 (trường hợp đơn vị thực tập yêu cầu thời gian nhiều hơn, thì trao đổi với đơn vị thực tập, đánh giá đúng thời gian trên, rồi sinh viên vẫn tiếp tục thực tập cho đúng yêu cầu đơn vị thực tập)
  • Đối với thực tập doanh nghiệp (sinh viên khóa 2016 Viện Công nghệ Việt -Nhật):  Thời gian thực tập từ 10 tuần đến 12 tuần, trong phạm vi từ ngày 06/05/2019 đến ngày 28/07/2019
4. Nộp báo cáo thực tập
Địa điểm: Văn phòng Khoa CNTT (Cơ sở Điện Biện Phủ)
Thời gian:  Sáng: 07h30 - 11h30 (từ thứ 2 đến thứ 7)
 Chiều: 11h30 - 16h30 (từ thứ 2 đến thứ 6)
 Tối: 17h00 - 19h00 (từ thứ 2 đến thứ 6)
  • Đối với sinh viên thực tập tốt nghiệp: 17/07/2019 – 20/07/2019
  • Đối với thực tập doanh nghiệp: 31/07/2019 – 08/08/2019
Đề nghị sinh viên có liên quan thực hiện nghiêm túc thông báo này. Giảng hướng dẫn thực tập, Ban cán sự các lớp thông báo đến sinh viên thông báo này.
Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ Giảng viên hướng dẫn thực tập hoặc Văn phòng Khoa CNTT (Điện thoại: 028.3512.0791)./. 
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
14575839