Thông báo Nộp Báo cáo & chấm điểm Đồ án Cơ sở/ Đồ án Chuyên ngành học kỳ 2 năm học 2018-2019
THÔNG BÁO
V/v Nộp Báo cáo & chấm điểm Đồ án Cơ sở/ Đồ án Chuyên ngành 
học kỳ 2 năm học 2018-2019

 
Căn cứ  kế hoạch triển khai thực hiện Đồ án cơ sở và Đồ án chuyên ngành. Nay Khoa CNTT thông báo kế hoạch nộp đồ án và chấm điểm như sau:
1. YÊU CÂU THỰC HIỆN BÁO CÁO
2. THỜI GIAN & ĐỊA ĐIỂM NỘP ĐỒ ÁN
  • Thời gian nộp Đồ án:
    • 07h30-11h30, 13h30-19h00, thứ 6, ngày 21/06/2019
    • Hoặc 07h30-11h30, thứ 7, ngày 22/06
  • Địa điểm: Văn phòng Khoa CNTT (A-02.24) 
3. THỜI GIAN & ĐỊA ĐIỂM CHẤM ĐIỂM ĐỒ ÁN
  • Thời gian Chấm Đồ án: Từ ngày 01/07/2019 đến ngày 08/07/2019
  • Địa điểm: Sẽ có thông báo từ Khoa CNTT hoặc Giảng viên hướng dẫn
  • Hình thức chấm: Báo cáo & vấn đáp với  Giảng viên hướng dẫn và giảng viên khác. 
Đề nghị sinh viên có liên quan thực hiện nghiêm túc thông báo này. Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ Văn phòng Khoa CNTT (Điện thoại: 028.3512.0791).
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
 
14576360