Thông báo nghỉ môn Lập trình di động (thực hành) HOCHE_169 ngày 18/07/2019 của thầy Bùi Mạnh Toàn
Khoa CNTT thông báo đến các bạn sinh viên lớp Lập trình di động (thực hành) HOCHE_169 thứ Năm, ngày 18/07/2019 do thầy Bùi Mạnh Toàn phụ trách nghỉ buổi Sáng và Chiều. Ngày 25/07 tuần sau vẫn học bình thường.

Trân trọng
Khoa CNTT
14576887