THÔNG BÁO V/v triển khai thực hiện Thực tập tốt nghiệp (Học kỳ 1 năm học 2022-2023)

THÔNG BÁO
V/v triển khai thực hiện Thực tập tốt nghiệp
(Học kỳ 1 năm học 2022-2023)

Thực hiện kế hoạch đào tạo học kỳ 1 năm học 2021-2022, căn cứ vào danh sách đăng ký học phần Thực tập tốt nghiệp ngành CNTT/ATTT dành cho SV Khoa CNTT và Viện Công nghệ Việt Nhật. Khoa CNTT thông báo đến các sinh viên theo diện trên thực hiện kế hoạch thực tập như sau:

1. Đăng ký ứng tuyển và phỏng vấn thực tập: Ghi chú: Sinh viên nên đăng ký ứng tuyển và tham dự phỏng vấn nhiều công ty để có cơ hội trúng tuyển cao nhất
2. Tra cứu thông tin Giảng viên theo dõi & đánh giá thực tập tốt nghiệp
Truy cập cổng quản lý thực tập e-learning: e-graduate.hutech.edu.vn từ 07/09/2022
 • Để biết thông tin Giảng viên theo dõi & đánh giá thực tập
 • Yêu cầu sinh viên cập nhật đầy đủ thông tin liên hệ
3. Thực hiện các mẫu biểu trong quá trình thực tập tốt nghiệp
 • Giấy giới thiệu thực tập (nếu đơn vị thực tập có yêu cầu): Liên hệ Văn phòng Khoa CNTT để hướng dẫn thực hiện.
 • Phiếu báo cáo tiến độ thực tập với Giảng viên theo mẫu: 
https://www.hutech.edu.vn/khoacntt/sinh-vien/bieu-mau/14571557-phieu-theo-doi-thuc-tap-tot-nghiep
 • Mẫu Báo cáo thực tập tốt nghiệp: 
https://www.hutech.edu.vn/khoacntt/sinh-vien/bieu-mau/3381-bieu-mau-bao-cao-thuc-tap-tot-nghiep

5. Tiến độ thực hiện thực tập tốt nghiệp:
 • Tìm kiếm, ứng tuyển và ổn định đơn nơi thực tập Báo cáo thông tin đơn vị thực tập chính thức cho giảng viên, cập nhật thông tin lên cổng quản lý thực tập trước ngày 18/09/2022.
 • Thời gian Thực tập: Từ ngày 19/09/2022 – 12/11/2022 (8 tuần)
 • Thời gian thực hiện, hoàn tất nộp báo cáo (hệ thống elearning và tại văn phòng khoa) từ ngày 14/11/2022 - 26/11/2022
  • File báo cáo thực tập tốt nghiệp (tối đa 20 trang) + bản scan nhận xét công ty, phiếu theo dõi thực tập có chữ ký của giảng viên tại hệ thống elearning
  • Phiếu nhận xét công ty + phiếu theo dõi thực tập có nhận xét, chữ ký của công ty và GVHD tại Văn phòng Khoa CNTT (E1-02.07), đồng thời ký tên vào bảng điểm thực tập.
 • Thời gian chấm & công bố kết quả: 28/11/2022 – 02/12/2022
Đề nghị sinh viên có liên quan thực hiện nghiêm túc thông báo này. Ban cán sự các lớp thông báo đến sinh viên các lớp thông báo này.
 
Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ
Văn phòng Khoa CNTT – E1.02.07
Điện thoại: (028) 71012388
Facebook.com/ithutech
14603508