[THÔNG BÁO] vv TRIỂN KHAI THỰC HIỆN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP HK 2 NĂM HỌC 2022 - 2023 (Update)

THÔNG BÁO
V/v triển khai thực hiện Thực tập tốt nghiệp - CẬP NHẬT
(Học kỳ 2 năm học 2022-2023)

Thực hiện kế hoạch đào tạo học kỳ 2 năm học 2022-2023, Khoa CNTT thông báo đến các Sinh viên đã đăng ký học phần Thực tập tốt nghiệp thực hiện kế hoạch như sau:
1. Đăng ký ứng tuyển và phỏng vấn thực tập:
 • Truy cập cổng quản lý thực tập e-learning: e-graduate.hutech.edu.vn từ 13/03/2023, để biết thông tin Giảng viên theo dõi & đánh giá thực tập. Sinh viên thực hiện cập nhật thông tin đầy đủ, chính xác.
 • Sinh viên tìm đơn vị thực tập phù hợp ngành/chuyên ngành đã học. Chủ động tìm kiếm các nguồn tuyển dụng, thường xuyên theo dõi các thông tin tuyển dụng thực tập/ làm việc tại Website Khoa CNTT: https://www.hutech.edu.vn/khoacntt/doanh-nghiep/tuyen-dung
 • Sinh viên liên hệ Giảng viên hướng dẫn thực tập trước ngày 16/03/2023 để nhờ thầy, cô góp ý, điều chỉnh CV ứng tuyển và các tư vấn, hỗ trợ khác.
2. Tiến độ thực hiện thực tập tốt nghiệp:
 • Ổn định nơi thực tập: Sinh viên tìm kiếm, ứng tuyển và ổn định nơi thực tập sớm nhất có thể, báo cáo thông tin đơn vị thực tập cho GVHD và cập nhật thông tin lên cổng quản lý thực tập E-Learnig.
 • Thời gian thực tập: Từ ngày 10/04/2023 – 02/07/2023 (Có thể bắt đầu sớm hơn nhưng không kết thúc trễ hơn)
 • Thời gian hoàn tất, nộp báo cáo trên hệ thống elearning và cho Giảng viên hướng dẫn từ ngày 03/07/2023 – 16/07/2023
 • GVHD chấm & công bố kết quả thực tập: 17/07/2023 – 23/07/2023
3. Thực hiện các mẫu biểu trong quá trình thực tập tốt nghiệp
 • Giấy giới thiệu thực tập (nếu đơn vị thực tập có yêu cầu): Liên hệ Văn phòng Khoa CNTT để hướng dẫn thực hiện.
 • Các biểu mẫu Báo cáo thực tập tốt nghiệp: 
https://www.hutech.edu.vn/khoacntt/sinh-vien/bieu-mau/14571557-phieu-theo-doi-thuc-tap-tot-nghiep
 • Phiếu nhận xét công ty (theo mẫu trong link trên): Có nhận xét chi tiết, đánh giá theo thang điểm 10 (bằng số và bằng chữ), có chữ ký và dấu tròn của công ty.
 • Phiếu theo dõi thực tập (theo mẫu trong link trên): Có nhận xét ký tên của GVHD
 • Báo cáo thực tập tốt nghiệp (theo mẫu trong link trên): Khoảng 15 - 20 trang
 • Sinh viên phải liên hệ GVHD ký tên vào bảng điểm thực tập khi nộp báo cáo thực tập.
 • Báo cáo nộp lên cổng quản lý thực tập bao gồm:
  • File Báo cáo thực tập tốt nghiệp (.pdf)
  • Bản scan Phiếu nhận xét công ty
  • Bản scan Phiếu theo dõi thực tập có chữ ký của giảng viên và các bộ hướng dẫn tại đơn vị.
 • Báo cáo nộp cho GVHD bao gồm:
 • Trang bìa báo cáo thực tập
 • Bản gốc phiếu nhận xét công ty
 • Bản gốc phiếu theo dõi thực tập
 • Bản gốc phiếu nhận xét đánh giá kết quả thực tập của GVHD
Vì tính chất quan trọng đề nghị Sinh viên có liên quan thực hiện nghiêm túc thông báo này. Ban cán sự các lớp thông báo đến Sinh viên các lớp thông báo này.
Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:
Văn phòng Khoa CNTT – E1.02.09
Điện thoại: (028) 71012388
Facebook.com/ithutech
 
14609830
×