Scholar AI & Blockchain

THÔNG TIN CHƯƠNG TRÌNH THỰC TẬP AI DEVELOPER
ISC Quang Trung và đối tác triển khai chương trình Học bổng thực dự án Công nghệ Thông tin - AI
Developer dành cho sinh viên với mục tiêu hỗ trợ sinh viên có cơ hội thực tập, trải nghiệm và áp dụng
những kiến thức có được từ giảng đường vào thực tiễn; đồng thời kết nối cơ hội việc làm từ các doanh
nghiệp là đối tác của ISC Quang Trung trong lĩnh vực Lập trình AI.
I. THÔNG TIN CHƯƠNG TRÌNH
   1. Nội dung đào tạo thực hành dự án

      ● Math for Machine Learning – Toán cho xử lý dữ liệu
      ● Data Analysis and Understanding – Lập trình xử lý dữ liệu (Python)
      ● Machine Learning Foundation and Practice – Máy học căn bản
      ● Capstone Project – Báo cáo đồ án
   2. Lịch học (dự kiến): 18h00 - 21h00 các ngày thứ 2, thứ 3, thứ 4, thứ 5, và thứ 6 hàng tuần
   3. Thời gian học: 10 tuần (360 giờ)
   4. Hình thức học: Online
   5. Học bổng: Học viên thuộc trường hợp sau được hỗ trợ

      ● 25 suất học bổng toàn phần cho các bạn SV năm cuối ĐH, CĐ các ngành CNTT, Điện tử Truyền
thông, Tự động hóa.
II. ĐỐI TƯỢNG & TIÊU CHÍ
      ● Ưu tiên sinh viên đến kỳ thực tập hoặc sinh viên năm cuối ĐH, CĐ các ngành CNTT, Toán Tin,
Điện tử Truyền thông, Tự động hóa, Tài chính, Ngân hàng, Logistics.
      ● Học bổng 100% dành cho ứng viên gia đình có thu nhập trung bình hoặc khó khăn về tài chính.
III. QUYỀN LỢI CỦA SINH VIÊN KHI THAM GIA
      ● Tham gia khoá đào tạo kết hợp thực hành dự án thực tiễn cùng các CHUYÊN GIA ĐẦU NGÀNH
      ● Được giới thiệu thực tập/việc làm tại các doanh nghiệp đối tác, có cơ hội trở thành AI
Engineer tại các công ty trong và ngoài nước sau chương trình
      ● Nhận chứng chỉ tiếp cận Xử lý dữ liệu và Chứng nhận hoàn thành thực tập tốt nghiệp cho SV
năm cuối ĐH, CĐ.
IV. QUY TRÌNH XÉT DUYỆT & TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH
      Bước 1: Xét duyệt hồ sơ

Sinh viên đăng ký nộp hồ sơ đăng ký học bổng theo hình thức online tại biểu mẫu
(https://bit.ly/tuyenthuctapai) trước ngày 15/06/2022
      Bước 2: Xét duyệt cấp học bổng thông qua phỏng vấn (dự kiến 18/06/2022)
Căn cứ vào tiêu chí, Ban điều phối dự án sẽ liên hệ mời tham gia phỏng vấn xét duyệt học bổng 100% tới
các ứng viên.
      Bước 3: Bổ sung hồ sơ và nhập học (dự kiến trước 23/06/2022)
Chương trình sẽ gửi thông báo thông tin trúng tuyển và thông báo nhập học tới ứng viên được xét duyệt.
Link giới thiệu chương trình AI developer: https://www.youtube.com/watch?v=b_L-zsjXocc&t=42s
Thông tin liên hệ và giải đáp về chương trình
ISC Quang Trung - Công viên phần mềm Quang Trung
Website: iscquangtrung.edu.vn| fb.com/ISCQuangTrung1st
Ms.Vân (0896.976074) hoặc Mr.Sơn (0943.778380)| Email: iscquangtrung@saigontech.edu.vn)

 
THÔNG TIN CHƯƠNG TRÌNH THỰC TẬP
BLOCKCHAIN DEVELOPER
ISC Quang Trung và đối tác triển khai chương trình Học bổng thực dự án Công nghệ Thông tin –
Blockchain Developer dành cho sinh viên với mục tiêu hỗ trợ sinh viên có cơ hội thực tập, trải nghiệm và
áp dụng những kiến thức có được từ giảng đường vào thực tiễn; đồng thời kết nối cơ hội việc làm từ các
doanh nghiệp là đối tác của ISC Quang Trung trong lĩnh vực Lập trình Blockchain.
I. THÔNG TIN CHƯƠNG TRÌNH
   1. Nội dung đào tạo thực hành dự án
      ● Toán cho blockchain
      ● Lập trình ứng dụng blockchain (Solidity)
      ● Blockchain căn bản
      ● Báo cáo đồ án
   2. Lịch học (dự kiến): 18h00 - 21h00 các ngày thứ 2, thứ 3, thứ 4, thứ 5, và thứ 6 hàng tuần
   3. Thời gian học: 10 tuần (360 giờ)
   4. Hình thức học: Online
   5. Học bổng: Học viên thuộc trường hợp sau được hỗ trợ

      ● 25 suất học bổng toàn phần cho các bạn SV năm cuối ĐH, CĐ các ngành CNTT, Điện tử Truyền
thông, Tự động hóa.
II. ĐỐI TƯỢNG & TIÊU CHÍ
      ● Ưu tiên sinh viên đến kỳ thực tập hoặc sinh viên năm cuối ĐH, CĐ các ngành CNTT, Toán Tin,
Điện tử Truyền thông, Tự động hóa, Tài chính, Ngân hàng, Logistics.
      ● Học bổng 100% dành cho ứng viên gia đình có thu nhập trung bình hoặc khó khăn về tài chính.
III. QUYỀN LỢI CỦA SINH VIÊN KHI THAM GIA
      ● Tham gia khoá đào tạo kết hợp thực hành dự án thực tiễn cùng các CHUYÊN GIA ĐẦU NGÀNH
      ● Được giới thiệu thực tập/việc làm tại các doanh nghiệp đối tác, có cơ hội trở thành
Blockchain Engineer tại các công ty trong và ngoài nước sau chương trình
      ● Nhận chứng chỉ tiếp cận về Blockchain và Chứng nhận hoàn thành thực tập tốt nghiệp cho SV
nămcuối ĐH, CĐ.
IV. QUY TRÌNH XÉT DUYỆT & TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH
      Bước 1: Xét duyệt hồ sơ

Sinh viên đăng ký nộp hồ sơ đăng ký học bổng theo hình thức online tại biểu mẫu
(https://bit.ly/tuyenthutapsinhblockchain) trước ngày 15/06/2022
      Bước 2: Xét duyệt cấp học bổng thông qua phỏng vấn (dự kiến 18/06/2022)
Căn cứ vào tiêu chí, Ban điều phối dự án sẽ liên hệ mời tham gia phỏng vấn xét duyệt học bổng 100% tới
các ứng viên.
      Bước 3: Bổ sung hồ sơ và nhập học (dự kiến trước 23/06/2022)
Chương trình sẽ gửi thông báo thông tin trúng tuyển và thông báo nhập học tới ứng viên được xét duyệt.
Thông tin liên hệ và giải đáp về chương trình
ISC Quang Trung - Công viên phần mềm Quang Trung
Website: iscquangtrung.edu.vn| fb.com/ISCQuangTrung1st
Ms.Vân (0326.651439) hoặc Mr.Sơn (0943.778380)| Email: iscquangtrung@saigontech.edu.vn)
 
14602205