BBKH: NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH DLQT TAI TP.HCM

Bài báo khoa học được đăng trên Kỷ yếu Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu Khoa học 2018 - Trường Đại học Công nghệ TP.Hồ Chí Minh
SVTH: Nguyễn Thị Ngọc Vẹn; Thân Nam Giang; Trần Minh Quân
GVHD: ThS. Đào Thị Tuyết Linh
-------
Sinh viên tham gia Nghiên cứu khoa học xem thông tin tham khảo ở file đính kèm.

14574102