BBKH: NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ HÀI LÒNG CỦA SV NĂM 4 NGÀNH QTKS

Bài báo khoa học được đăng trên Kỷ yếu Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu Khoa học 2018 - Trường Đại học Công nghệ TP.Hồ Chí Minh
SVTH: Nguyễn Thị Bích Phượng; Hoàng Thị Ngọc Trâm
GVHD: ThS. Bùi Trọng Tiến Bảo
------
Sinh viên tham gia Nghiên cứu Khoa học tham khảo tài liệu dưới đây.

14574105