BBKH: NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ GẮN KẾT CỦA NV TẠI KS 5 SAO - MAJESTIC

Bài báo khoa học được đăng trên Kỷ yếu Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu Khoa học 2018 - Trường Đại học Công nghệ TP.Hồ Chí Minh
SVTH: Phạm Mai Hương; Lê Hoàng Diễm Thảo; Lê Cẩm Huỳnh; Lê Thị Quỳnh, Võ Thị Yến Nhi
GVHD: ThS. Bùi Trọng Tiến Bảo
-------
Sinh viên tham gia Nghiên cứu Khoa học tham khảo tài liệu dưới đây.

14574103