Thông báo về việc Bộ môn hướng dẫn viết báo cáo thực tập tốt nghiệp khóa 2015 CĐ NH 2017-2018
TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ TP. HCM
KHOA KẾ TOÁN – TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
TP. Hồ Chí Minh, ngày  05 tháng 01 năm 2018

THÔNG BÁO
V/v hướng dẫn viết báo cáo thực tập tốt nghiệp khóa 2015 Cao đẳng

Căn cứ kế hoạch thực tập tốt nghiệp của khóa 2015 cao đẳng. Khoa thông báo đến tất cả sinh viên đến dự buổi “hướng dẫn viết báo cáo thực tập tốt nghiệp” với thời gian cụ thể như sau :
STTLỚPTHỜI GIANNGÀYĐỊA ĐIỂM
1Tất cả sinh viên khóa 2015 Cao đẳng ngành Kế toán 07g3011/01/2018
(thứ 5)
Phòng A06.10
2Tất cả sinh viên khóa 2015 Cao đẳng ngành Tài chính – Ngân hàng 07g30 11/01/2018
(thứ 5)
Phòng A06.10
 
Vì tính chất quan trọng của buổi hướng dẫn đề nghị sinh viên các lớp tham dự đầy đủ theo quy định. Sinh viên download và xem kỹ tài liệu “Hướng dẫn thực tập  viết báo cáo  thực tập tốt nghiệp”  tại website khoa -> Sinh viên -> Hướng dẫn.

     KT. TRƯỞNG KHOA
                                                                                            P. TRƯỞNG KHOA
                                                                                                                  (Đã ký)
     ThS. Trà Thị Thảo
 
14582926