TB V/v Phát tài liệu cho sinh viên HK2 _ NH 2016 - 2017

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP. HCM
KHOA KẾ TOÁN – TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 02 năm 2017
THÔNG BÁO
V/v Phát tài liệu cho sinh viên HK2 _ NH 2016 - 2017


Để thuận tiện cho việc nhận tài liệu học kỳ 2 năm học 2016 - 2017 của sinh viên. Nay Văn phòng khoa thông báo đến sinh viên các khóa kế hoạch -  thời gian nhận tài liệu học tập cụ thể như sau:
  • Thời gian nhận sách: Các buổi học theo TKB lớp
Từ ngày 15/02/2017 đến ngày 21/02/2017.
Sáng: Từ 8h00 đến 11h00
Chiều: Từ 13h30 đến 16h00
  • Địa điểm: Phòng B-03.09
  • Quy trình nhận sách:
* Buổi học đầu tiên, cán bộ lớp đến VPK nhận Danh sách sinh viên nhận tài liệu và nhận tài liệu tại phòng B-03.09.
* SV ký tên vào Danh sách sinh viên nhận tài liệu
* Cán bộ lớp phát tài liệu cho sinh viên theo Danh sách sinh viên nhận tài liệu đã ký nhận.


                    VĂN PHÒNG KHOA
14582864
×