TB V/v cập nhật thông tin cá nhân đối với sinh viên Đại học, Cao đẳng chính quy - K. 2016; 2017

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TB V/v cập nhật thông tin cá nhân đối với sinh viên Đại học, Cao đẳng chính quy - K. 2016; 2017 9TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP. HCM
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TB V/v cập nhật thông tin cá nhân đối với sinh viên Đại học, Cao đẳng chính quy - K. 2016; 2017 18    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 831/TB-ĐKC
TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 03 năm 2018
THÔNG BÁO
Về việc cập nhật thông tin cá nhân
đối với sinh viên Đại học, Cao đẳng chính quy - Khóa 2016 và 2017

Căn cứ vào Quy định về hồ sơ học sinh, sinh viên và ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hồ sơ học sinh, sinh viên ban hành kèm theo Quyết định số 58/2007/QĐ-BGDĐT ngày 12 tháng 10 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Phòng Đào tạo - Khảo thí thông báo kế hoạch cập nhật thông tin cá nhân đối với sinh viên Đại học, Cao đẳng chính quy - Khóa 2016 và Khóa 2017 như sau:
     1. Thời gian cập nhật thông tin
- Sinh viên cập nhật thông tin cá nhân: Từ  02/04/2018 đến 20/4/2018.
     2. Quy trình cập nhật thông tin
Sinh viên truy cập vào cổng thông tin sinh viên: sinhvien.hutech.edu.vn  Đăng nhập ⇒ Thông tin sinh viên.
Sinh viên cập nhật các thông tin có thay đổi, điền đầy đủ các thông tin còn thiếu theo hướng dẫn.
Lưu thông tin đã cập nhật.
     3. Quy định về cập nhật thông tin
Mỗi sinh viên phải tự đăng nhập và chịu trách nhiệm về thông tin đã cập nhật (sinh viên nên đổi mật khẩu sau lần đăng nhập đầu tiên).
Sinh viên kiểm tra, đối chiếu thông tin cá nhân (so với Giấy khai sinh).
Nếu cần điều chỉnh họ tên, ngày sinh hoặc thắc mắc về tình trạng hồ sơ đã nộp, sinh viên liên hệ Phòng Đào tạo - Khảo thí (Cô Hoàng).
Nếu cần hỗ trợ về tài khoản đăng nhập, sinh viên liên hệ Phòng Công tác sinh viên (Thầy Thành)./.
Nơi nhận:
  - Các Khoa, Viện;
  - Lưu: P.TC-HC, P.ĐT-KT.
 TL. HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO - KHẢO THÍ


(Đã ký)
Lê Thị Ngọc Thảo
14582943
×