Kế hoạch & hướng dẫn đồ án môn học HK hè 2017-2018

TTTuần (ngày ..)Lớp/khoáNội dung công việcThực hiện
1 Tuần 46
 (16/07 ->  22/07/2018)
ĐA HK HÈGiảng viên hướng dẫn sinh viên theo TKB công bố portal cá nhân của sinh viên .Tất cả sinh viên các lớp và GVHD
2 Tuần 48
(30/07 -> 04/08/2018)
ĐA HK HÈ
3 Từ tuần 46-> 51
(16/07 -> 26/08/2018)
ĐA HK HÈSV thực hiện viết đồ án môn học theo hướng dẫn của giảng viên.Tất cả sinh viên các lớp
4 Tuần 51
(25/08/2018)
ĐA HK HÈ Sinh viên nộp đồ án theo đúng qui định hướng dẫn của khoa, nộp trực tiếp GVHD trong tuần 50 theo lịch của GVHD.
Nhóm trưởng gửi bài làm HOÀN THÀNH file word vào địa chỉ email:
 khoa.kttcnh@hutech.edu.vn
Tên email: TenDA_nhom_lớp_ MSSV_HotenGVHD.
VD: DAKIEMTOAN_01_14DKKT1_120055_
NGUYENVANTU
Tất cả sinh viên các lớp
5 Tuần 52
(thứ hai 27/08/2018)
ĐA HK HÈ - Vấn đáp đồ án (Khoa sẽ báo phòng cụ thể)
- Sau khi sv  vấn đáp đồ án, GVHD nộp bảng điểm và đĩa CD có lưu bài đồ án, tờ nhận xét cơ quan kiến tập, tờ nhận xét GVHD của nhóm hướng dẫn về VPK.
Tất cả sinh viên các lớp và GVHD
14582859
Đính kèm:
×