HƯỚNG DẪN PD3 LỚP VJIT HK2 2018-2019

KẾ HOẠCH THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
THIẾT KẾ DỰ ÁN 3- KHÓA 2015 VJIT
NĂM HỌC 2018 – 2019

Mã MH:  JACC520 - Thực tập tốt nghiệp ĐH Kế toán
Mã MH:  JFIN529 - Thực tập tốt nghiệp ĐH Tài chính - Ngân hàng
Mã MH:  JACC421 Thiết kế dự án 3 (PD3) ngành Kế toán
Mã MH:  JFIN432 Thiết kế dự án 3 (PD3) ngành TC-NH

I. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
TTNội dungThời gianGhi chú
1 Khoa sẽ cấp giấy giới thiệu.
(Đề nghị SV ký tên vào DS để nhận giấy giới thiệu thực tập).
- Triển khai tài liệu hướng dẫn SV thực tập (website Khoa KT-TC-NH mục thông tin tốt nghiệp)
Tuần từ tuần 27
01/3/2019
 


2Bộ môn hướng dẫn qui trình làm báo cáo thực tập và đăng ký hướng đề tài. (lịch cụ thể thông báo sau) Tuần 28
04/3 -09/3/2019
3Khoa công bố danh sách phân công GVHD trên website của khoa (trong mục thông tin tốt nghiệp) Tuần 34
ngày 15/4/2019
4SV nhận hồ sơ TTTN tại VPK để gửi GVHD. Tuần 34
8h ngày 19/4/2019
5Sinh viên thực tập và viết báo cáo TTTN Tuần 35-42
29/4/2019-23/6/2019
6 Sinh viên nộp báo cáo thực tập cho GVHD theo đúng mẫu quy định (có nhận xét GVHD và ký tên đóng đấu của cơ quan thực tập – Khoa không nhận mộc treo).
Đồng thời: Sinh viên gửi bài làm file word vào địa chỉ email: khoa.kttcnh@hutech.edu.vn
Tên email:0 Họ & tên SV_ lớp_ MSSV _Họtên GVHD
VD: Nguyễn Văn A _15DKKT01_ 1114030810_ NguyenLanHuong
Tuần 43
ngày 24/6/2019
7 -Tổ chức vấn đáp BCTT theo lịch của Giảng viên hướng dẫn (GVHD đăng ký lịch tại VPK để bố trí phòng vấn đáp).
- GVHD chấm và nộp về Văn phòng khoa đĩa CD ghi file bài báo cáo thực tập của SV, giấy nhận xét cơ quan thực tập (có ký tên đóng dấu), nhận xét GVHD và bảng điểm.
Tuần 43
Từ ngày 25 đến 28/6/2019

II. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN THIẾT KẾ DỰ ÁN 3 (PD3)
TTNội dungThời gianGhi chú
Công bố danh sách dự kiến SV thực hiện PD3. 
04/3/2019
Gặp bộ môn hướng dẫn (lịch cụ thể thông báo sau).
Sinh viên đăng ký nhóm PD3 tại Viện theo mẫu phiếu.
Tuần 28
04/3 -09/3/2019
Khoa công bố danh sách phân công GVHD trên website của khoa (trong mục thông tin tốt nghiệp) Tuần 34
ngày 18/4/2019
SV nhận hồ sơ hướng dẫn PD3 tại VPK để gửi GVHD. Tuần 34
8h ngày 19/4/2019
Sinh viên thực hiện báo cáo PD3 Tuần 35-46
29/4-15/7/2019  
Sinh viên nộp báo cáo PD3 cho Khoa(2 quyển đóng bìa thường + 1 CD có chứa 1 file KLTN dạng văn bản (.doc) và 1 file dạng hình ảnh (.pdf)) Tuần 46
8h-11h30
Ngày 16/07/2019
 Hội đồng chấm báo cáo PD3
(Khoa sẽ có kế hoạch chi tiết thông báo cho sinh viên).
Tuần 47
22/07 - 26/07/2019
      


14583053
×