THÔNG BÁO V/v Phát tài liệu học tập cho sinh viên HK2 _ NH 2019 - 2020

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP. HCM
KHOA TÀI CHÍNH – THƯƠNG MẠI
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
THÔNG BÁO V/v Phát tài liệu học tập cho sinh viên HK2 _ NH 2019 - 2020 17
 
TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 02 năm 2020
THÔNG BÁO
V/v Phát tài liệu học tập cho sinh viên HK2 _ NH 2019 - 2020Để thuận tiện cho việc nhận tài liệu học tập học kỳ 2_ năm học 2019 - 2020 của s0inh viên. Nay Văn phòng khoa thông báo đến sinh viên các khóa kế hoạch -  thời gian nhận tài liệu học tập cụ thể như sau:

1.     Đối với sinh viên KHÓA 2017; 2018 và 2019
-    Thời gian nhận sách: Theo TKB của lớp
Từ ngày 17/02/2020 đến ngày 25/02/2020.
-    Địa điểm nhận tài liệu học tập: Phòng  B- 03.09  – khu B ( Cơ sở ĐBP ).
    Sáng: Từ 8h đến 11h; Chiều: Từ 13h30 đến 16h
          -   Quy trình nhận sách:
* Văn phòng khoa cấp Danh sách sinh viên nhận tài liệu theo lớp cho cán bộ lớp.
* Cán bộ lớp nhận tài liệu theo Danh sách sinh viên nhận tài liệu
* Cán bộ lớp cho SV ký tên vào Danh sách sinh viên nhận tài liệu
* Cán bộ lớp phát tài liệu cho sinh viên theo Danh sách sinh viên nhận tài liệu đã ký nhận.
2.     Đối với sinh viên các khóa còn lại nhận tài liệu học tập tại phòng B- 03.09  – khu B ( Cơ sở ĐBP ) từ ngày 17/02/2020 đến 25/02/2020. Thời gian Sáng: Từ 8h đến 11h; Chiều: Từ 13h30 đến 16h

Ghi chú: Từ ngày 25/02/2020 đến ngày 05/03/2020 sinh viên chưa nhận tài liệu học tập sẽ nhận tài liệu tại văn phòng khoa.
                     VĂN PHÒNG KHOA
14583266
×