TB V/v Phát tài liệu học tập cho sinh viên HK2 _ NH 2019 - 2020

Để thuận tiện cho việc nhận tài liệu học tập học kỳ 2_ năm học 2019 - 2020 của sinh viên. Nay Văn phòng khoa thông báo đến sinh viên thời gian – kế hoạch nhận tài liệu học tập cụ thể như sau:
Thời gian :  Từ ngày 04/05/2020 đến ngày 23/05/2020.
Sáng: Từ 8h đến 11h
Chiều: Từ 14h đến 16h.

Địa điểm nhận : Phòng  B- 03.09  – khu B ( Cơ sở ĐBP ).

Ghi chú:
Đối với sinh viên KHÓA 2017; 2018 và 2019
  • Văn phòng khoa cấp Danh sách sinh viên nhận tài liệu theo lớp cho cán bộ lớp.
  • Cán bộ lớp nhận tài liệu theo Danh sách sinh viên nhận tài liệu
  • Cán bộ lớp cho SV ký tên vào Danh sách sinh viên nhận tài liệu
  • Cán bộ lớp phát tài liệu cho sinh viên theo Danh sách sinh viên nhận tài liệu đã ký nhận.
Đối với sinh viên các khóa còn lại nhận tài liệu học tập tại phòng B- 03.09  –khu B ( Cơ sở ĐBP ) theo thời gian trên.                        
                     VĂN PHÒNG KHOA
14583965
×