The International Training Institute beats drums to open the school year, kick off the 2022-2023 school year

In order to officially kick off the new school year as well as to welcome more than 800 new students of the International and International Cooperation Programs, the opening ceremony for the 2022-2023 school years organized by HUTECH Institute of International Education was held on October 16th 2022.
 

TS. Nguyễn Thúy Hồng Vân gửi lời chúc đến hơn 800 tân sinh viên tại lễ khai giảng và thực hiện nghi thức đánh trống khai giảng HUTECH 2

Dr.  Nguyen Thuy Hong Van performs the drumming ceremony to welcome the academic year 2022-2023


The new students of the year 2022 received congratulatory as well as inspiring words of encouragement from representatives of the leaders of Lincoln University and Open University Malaysia and HUTECH University's leaders. In addition, to make the opening ceremony more exciting, musical performances were presented by the new students
 

Bạn Hoàng Sao Mai (ngành Quản trị kinh doanh) đại diện cho hơn 800 tân sinh viên phát biểu tại lễ khai giảng

Hoang Sao Mai representing more than 800 new students speaking at the opening ceremony
 

Sau lễ khai giảng, một năm học mới sẽ chính thức khởi động!

After the opening ceremony, the new school year will officially start


 


News: Truc Phuong
Photos: Tuan Minh - Trung Kien

Office of External and Public Relations 
Translator: Biah Ra, Aiza

14606752