THÔNG BÁO THỜI GIAN NỘP BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP 2019 - 2020
 

THÔNG BÁO
V/v Nộp và chấm báo cáo Thực tập tốt nghiệp HK2 - năm học 2019-2020
 
     Căn cứ vào kế hoạch thực hiện học phần thực tập tại học kỳ 2 năm 2019-2020 đã triển khai. Khoa CNTT thông báo đến sinh viên ngành CNTT thuộc Khoa CNTT và Viện Công nghệ Việt Nhật thực hiện kế hoạch nộp và chấm báo cáo thực tập như sau:
1. Yêu cầu thực hiện báo cáo:
 • Quyển báo báo thực hiện đúng mẫu biểu và in theo hướng dẫn tại đây: https://www.hutech.edu.vn/khoacntt/sinh-vien/bieu-mau/14571557-phieu-theo-doi-thuc-tap-tot-nghiep
 • Liên hệ GVHD để: Báo cáo kết thúc thực tập, GVHD ký tên trên phiếu nhật ký thực tập và trên bìa báo cáo.
 • Có phiếu đánh giá của đơn vị thực tập, dấu tròn (dấu treo hoặc trực tiếp tại chữ ký), có nhận xét và cho điểm theo thang điểm 10.
Ghi chú: Trường hợp đã đủ 8 tuần thực tập nhưng chưa hết hạn hợp đồng thực tập, sinh viên đề xuất đơn vị thực tập xem xét xác nhận và đánh giá để hoàn tất báo cáo thực tập và sinh viên vẫn tiếp tục thực tập đến hết thời hạn hợp đồng.
2. Thời gian & Địa điểm nộp báo cáo thực tập:
 • Thời gian: Từ ngày 14/09/2020 đến 18/09/2020: Sáng từ  07g30 đến 11g30; Chiều từ 13g30 đến 16g30.
 • Địa điểm: Văn phòng Khoa CNTT (E1-01.06) - cơ sở TT đào tạo nhân lực chất lượng cao HUTECH - Q9.
3. Thời gian & Địa điểm chấm báo cáo:
 • Thời gian chấm báo cáo thực tập: Từ ngày 21/09/2020 đến ngày 25/09/2020
 • GVHD thực hiện chấm thực tập có vấn đáp Online hoặc Offline.
 • Điểm trung đánh giá thực tập bao gồm:
  • 20% điểm chuyên cần báo cáo hàng tuần trên cổng quản lý thực tập.
  • 20% điểm vấn đáp của GVHD
  • 20% điểm quyển báo cáo
  • 40% điểm đánh giá của đơn vị thực tập.
Đề nghị sinh viên có liên quan thực hiện nghiêm túc thông báo này.  Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ Giảng viên hướng dẫn thực tập hoặc Văn phòng Khoa CNTT./. 
 
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN    
14585762