Triển khai thực hiện Đồ án cơ sở, Đồ án chuyên ngành, Đồ án tổng hợp ngành học kỳ 1 năm học 2020-2021

 Thực hiện kế hoạch đào tạo học kỳ 1 năm học 2020-2021, căn cứ vào danh sách đăng ký học phần Đồ án tổng hợp ngành, Đồ án chuyên ngành, Đồ án cơ sở, nay khoa Công nghệ Thông tin thông báo đến các sinh viên đã đăng ký thực hiện kế hoạch như sau:
1. Thời gian thực hiện:
 • Đăng ký từ ngày ra thông báo đến hết ngày 10/10/2020 
 • Tra cứu thông tin Giảng viên hướng dẫn (GVHD) tại: e-graduate.hutech.edu.vn 
 • Liên hệ GVHD để trao đổi và chọn đề tài.
 • Thực hiện đăng ký đề tài online tại: e-graduate.hutech.edu.vn theo biểu mẫu tại: https://www.hutech.edu.vn/khoacntt/sinh-vien/bieu-mau
 • Thời gian thực hiện đồ án đến hết ngày:  09/01/2021
 • Quá trình thực hiện báo cáo GVHD hàng tuần qua “Phiếu nhật ký thực hiện Đồ án”  theo biểu mẫuhttps://www.hutech.edu.vn/khoacntt/sinh-vien/bieu-mau bắt đầu từ ngày 11/10.
 • Thời gian nộp quyển báo cáo từ 11/01 – 15/01/2021 (từ 07g30-16g30):
  • Nộp báo cáo online theo mẫu: https://www.hutech.edu.vn/khoacntt/sinh-vien/bieu-mau
  • Nộp báo cáo đề tài online tại: e-graduate.hutech.edu.vn
  • Poster đề tài (kích thước cao x dài:  80 x 100 cm khổ ngang) file mềm .pdf (Lưu ý: chỉ dành cho Đồ án Chuyên ngành, Đồ án tổng hợp)
 • Thời gian chấm đồ án, báo cáo trước hội đồng: Từ 25/01-31/01/2021
2. Giảng viên hướng dẫn
 • GVHD Đồ án cơ sở sẽ phân công mới (sinh viên liên hệ VP Khoa để được biết)
 • GVHD Đồ án chuyên ngành là GVHD Đồ án cơ sở (Trừ trường hợp GVHD chuyển công tác). 
 • GVHD Đồ án tổng hợp ngành là GVHD Đồ án chuyên ngành (Trừ trường hợp GVHD chuyển công tác).
3. Thực hiện các mẫu biểu trong quá trình đồ án
Các mẫu biểu thực hiện Đồ án: https://www.hutech.edu.vn/khoacntt/sinh-vien/bieu-mau
Đề nghị sinh viên có liên quan thực hiện nghiêm túc. Ban cán sự các lớp thông báo đến sinh viên các lớp thông báo này.  
Sinh viên có thắc mắc về tình trạng đồ án cơ sở/ chuyên ngành/ tổng hợp về các vấn đề như giáo viên hướng dẫn cũ không tiếp tục hướng dẫn, tài khoản không đăng nhập được, chưa có GVHD,... vui lòng truy cập formforms.gle/KGvwzfYSLb83jWPY7
Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ Văn phòng Khoa CNTT (E1-01.06). Số Điện thoại (028) 710 12388.
14586069