Triển khai thực hiện Đồ án tổng hợp ngành, Đồ án chuyên ngành, Đồ án cơ sở học kỳ 2 năm học 2020-2021
THÔNG BÁO
V/v Triển khai thực hiện Đồ án tổng hợp ngành, 
Đồ án chuyên ngành, Đồ án cơ sở học kỳ 2 năm học 2020-2021
 
Thực hiện kế hoạch đào tạo học kỳ 2 năm học 2020-2021. Căn cứ vào danh sách đăng ký học phần Đồ án tổng hợp ngành, Đồ án chuyên ngành, Đồ án cơ sở. Nay Khoa Công nghệ Thông tin thông báo đến các sinh viên theo diện trên thực hiện kế hoạch như sau:
1. Thời gian thực hiện:
  • Liên hệ Giảng viên hướng dẫn (GVHD) để chọn đề tài: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 13/03/2020. 
ü  GVHD Đồ án chuyên ngành là GVHD Đồ án cơ sở. GVHD Đồ án tổng hợp ngành là GVHD Đồ án chuyên ngành. Tuy nhiên đã có thay đổi một số GVHD do thầy cô chuyển công tác hoặc tạm ngưng công tác, các trường hợp chưa có GVHD hoặc GVHD đã chuyển công tác thì liên hệ Văn phòng Khoa CNTT để được phân công GVHD mới.
  • Đăng ký từ ngày ra thông báo đến hết ngày 13/03/2020. 
  • Khuyến khích Sinh viên nên tranh thủ gặp GVHD sớm để chủ động tranh thủ làm sớm.
  • Thời gian thực hiện đồ án: 15 tuần (Từ ngày 15/03 - 25/06/2021)
  • Thời gian nộp nhật ký và báo cáo giữa kỳ: Tuần 7-8 (từ ngày 26/04 - 08/05/2021)
  • Thời gian nộp báo cáo và poster: Từ 28/06 – 03/07/2021 (từ 07h30-16h30)
  • Thời gian báo cáo trước hội đồng: Từ 05/07-10/07/2021
2.. Thực hiện các mẫu biểu trong quá trình thực hiện đồ án
Các mẫu biểu thực hiện Đồ án: https://www.hutech.edu.vn/khoacntt/sinh-vien/bieu-mau
Đề nghị sinh viên có liên quan thực hiện nghiêm túc. Ban cán sự các lớp thông báo đến sinh viên các lớp thông báo này. Mọi chi tiết thắc mắc sinh viên liên hệ: Văn phòng khoa Công nghệ thông tin 
Phòng E1.01.02 - (028) 7101 2388 
14590209