THÔNG BÁO THỰC HIỆN ĐỒ ÁN CƠ SỞ/ CHUYÊN NGÀNH/ TỔNG HỢP/ JAVA HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2021 - 2022
Thực hiện kế hoạch đào tạo học kỳ 1 năm học 2021-2022, căn cứ vào danh sách đăng ký học phần Đồ án tổng hợp ngành, Đồ án chuyên ngành, Đồ án cơ sở. Nay khoa Công nghệ Thông tin thông báo đến các sinh viên đã đăng ký thực hiện kế hoạch như sau:
1. Thời gian thực hiện:
 • Tra cứu thông tin Giảng viên hướng dẫn (GVHD) tại hệ thống elearning: e-graduate.hutech.edu.vn
 • Liên hệ GVHD để trao đổi và chọn đề tài.
 • Thực hiện đăng ký đề tài online hệ thống elearning của khoa theo biểu mẫu tại: https://www.hutech.edu.vn/khoacntt/sinh-vien/bieu-mau
 • Thời gian thực hiện đồ án đến hết ngày:  05/12/2021
 • Quá trình thực hiện báo cáo GVHD hàng tuần qua “Phiếu nhật ký thực hiện Đồ án” theo biểu mẫu: https://www.hutech.edu.vn/khoacntt/sinh-vien/bieu-mau bắt đầu từ ngày 19/09.
 • Thời gian nộp quyển báo cáo từ 06/12 – 11/12/2021 (từ 07g30-16g30):
  • Nộp báo cáo online theo mẫu: https://www.hutech.edu.vn/khoacntt/sinh-vien/bieu-mau
  • Nộp báo cáo đề tài online tại: e-graduate.hutech.edu.vn
  • Poster đề tài (kích thước cao x dài:  80 x 100 cm khổ ngang) file mềm .pdf (Lưu ý: Đồ án tổng hợp đối với khoá trước, đồ án chuyên ngành đối với khoá 2018)
 • Thời gian chấm đồ án, báo cáo trước hội đồng: Từ 13/12-25/12/2021
2. Giảng viên hướng dẫn
 • Đối với sinh viên khoá 2018 sẽ được bộ môn phân công GVHD mới (sinh viên xem tại hệ thống elearning)
 • GVHD Đồ án chuyên ngành (từ khoá 2017 trở về trước) là GVHD Đồ án cơ sở (Trừ trường hợp GVHD chuyển công tác hoặc có lý do đặc biệt do Trưởng khoa duyệt). 
 • GVHD Đồ án tổng hợp ngành là GVHD Đồ án chuyên ngành (Trừ trường hợp GVHD chuyển công tác hoặc có lý do đặc biệt do Trưởng khoa duyệt).
3. Thực hiện các mẫu biểu trong quá trình đồ án
Các mẫu biểu thực hiện Đồ án: https://www.hutech.edu.vn/khoacntt/sinh-vien/bieu-mau
Đề nghị sinh viên có liên quan thực hiện nghiêm túc. Ban cán sự các lớp thông báo đến sinh viên các lớp thông báo này.  
Sinh viên có thắc mắc về tình trạng đồ án cơ sở/ chuyên ngành/ tổng hợp về các vấn đề như giảng viên hướng dẫn cũ không tiếp tục hướng dẫn, tài khoản không đăng nhập được, chưa có GVHD,... vui lòng điền thông tin qua form: https://bit.ly/IT_SVchuacoGVHD2021

Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ 
Văn phòng Khoa CNTT (E1-01.02) - https://meet.google.com/jcu-kfjj-pnr
Điện thoại (028) 710 12388,
 
14595172