CÁC MÔN HỌC THEO HÌNH THỨC ĐỒ ÁN HK3 21-22

Sinh viên tham gia các lớp học theo hình thức đồ án trong học kỳ 3 21-22 liên hệ GVHD trước 20/07/2022 để thực hiện đồ án theo hướng dẫn, sau thời gian trên sinh viên không liên hệ xem như tự ý bỏ học.
Danh sách các môn học:
CMP242 - Hệ thống thương mại điện tử - GVHD: Nguyễn Đình Ánh - nd.anh@hutech.edu.vn
JCMP242 - Hệ thống thương mại điện tử - GVHD: Nguyễn Đình Ánh - nd.anh@hutech.edu.vn
CMP234 - Truyền số liệu - GVHD: Lê Anh Huy - la.huy@hutech.edu.vn
JCIS208 - Phân tích và thiết kế hướng đối tượng - GVHD: Võ Hoàng Khang - vh.khang@hutech.edu.vn

Mọi thông tin vui lòng liên hệ:
Văn phòng khoa Công nghệ thông tin
(028) 71012388

 

14602728