[THÔNG BÁO ] vv THỰC HIỆN ĐỒ ÁN CƠ SỞ - CHUYÊN NGÀNH -TỔNG HỢP - JAVA HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2022 - 2023

THÔNG BÁO
THỰC HIỆN ĐỒ ÁN CƠ SỞ - CHUYÊN NGÀNH -TỔNG HỢP - JAVA HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2022 - 2023
 
Thực hiện kế hoạch đào tạo học kỳ 2 năm học 2022-2023, căn cứ vào danh sách đăng ký học phần Đồ án tổng hợp ngành, Đồ án chuyên ngành, Đồ án cơ sở, Đồ án Java. Nay khoa Công nghệ Thông tin thông báo đến các sinh viên đã đăng ký thực hiện kế hoạch như sau:
1. Thời gian thực hiện:
  • Tra cứu thông tin Giảng viên hướng dẫn (GVHD) tại hệ thống elearning: e-graduate.hutech.edu.vn từ ngày 09/03/2023
  • Liên hệ GVHD để trao đổi và chọn đề tài: từ ngày 09/03 – 19/03/2023
  • Thực hiện đăng ký đề tài online hệ thống elearning của khoa theo biểu mẫu tại: https://www.hutech.edu.vn/khoacntt/sinh-vien/bieu-mau
  • Thời gian thực hiện đồ án: 
  • Đồ án cơ sở/ chuyên ngành/ tổng hợp/ Java: 20/03 – 28/05/2023 (10 tuần) 
Quá trình thực hiện báo cáo GVHD hàng tuần qua “Phiếu nhật ký thực hiện Đồ án” theo biểu mẫu: https://www.hutech.edu.vn/khoacntt/sinh-vien/bieu-mau và nộp báo cáo hàng tuần đầy đủ trên cổng e-graduate.hutech.edu.vn bắt đầu từ ngày 20/03/2023.
 
  • Thời gian nộp báo cáo online trên hệ thống e-learning: 29/05 – 11/06/2023 (yêu cầu file scan phiếu tiến độ có chữ ký GVHD)
o   Nộp báo cáo online theo mẫu: https://www.hutech.edu.vn/khoacntt/sinh-vien/bieu-mau
o   Nộp báo cáo đề tài online tại: e-graduate.hutech.edu.vn
  • Thời gian chấm đồ án, báo cáo trước hội đồng Đồ án cơ sở/ chuyên ngành/ tổng hợp/ Java: 12/06 – 25/06/2023
  • Sinh viên gặp GVHD để ký tên vào bảng điểm, đồng thời nộp phiếu theo dõi tiến độ + trang bìa báo cáo cho GVHD
2. Giảng viên hướng dẫn
  • GVHD Đồ án chuyên ngành là GVHD Đồ án cơ sở (Trừ trường hợp GVHD chuyển công tác hoặc có lý do đặc biệt do Trưởng khoa duyệt). 
  • GVHD Đồ án tổng hợp ngành là GVHD Đồ án chuyên ngành (Trừ trường hợp GVHD chuyển công tác hoặc có lý do đặc biệt do Trưởng khoa duyệt).
3. Thực hiện các mẫu biểu trong quá trình đồ án
Các mẫu biểu thực hiện Đồ án: https://www.hutech.edu.vn/khoacntt/sinh-vien/bieu-mau

Đề nghị sinh viên có liên quan thực hiện nghiêm túc. Ban cán sự các lớp thông báo đến sinh viên các lớp thông báo này.  

Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ 
Văn phòng Khoa Công nghệ thông tin (E1-02.07) – faceboook.com/ithutech
Điện thoại (028) 710 12388,

 
14608978