CÁC GIẢI THƯỞNG NCKH CỦA SINH VIÊN KHOA CNTT
CÁC GIẢI THƯỞNG NCKH CỦA SINH VIÊN KHOA CNTT
 
STT TÊN ĐỀ TÀI SINH VIÊN THỰC HIỆN GVHD CUỘC THI GIẢI THƯỞNG NĂM
01 Rút trích và quản lý thông tin từ văn bản hành chánh Trần Minh Chiến, Phạm Quốc Quân PGS. TS. Võ Đình Bảy SV NCKH cấp Bộ 2018 giải khuyến khích 2018
02 Phân tích cảm xúc trong tiếng Việt bằng phương pháp máy học Nguyễn Thanh Long, Đỗ Hoài Nam TS. Lê Thị Ngọc Thơ SV NCKH cấp Bộ 2018 giải khuyến khích 2018
03 Tìm kiếm, quản lý nhà trọ online trên thiết bị di động Tô Thanh Duy ThS. Nguyễn Hà Giang SV NCKH cấp Bộ 2017 giải khuyến khích 2017
04 Phương pháp biểu diễn đặc trưng mặt người dựa vào bộ lọc Gabor cong và (2D)2LDA cho nhận dạng cá nhân trong ứng dụng điểm danh lớp học Lê Thành Luân, Nguyễn Hoàng Phiếu, Phạm Hoàng Phương TS. Văn Thiên Hoàng SV NCKH cấp Bộ 2017 giải khuyến khích 2017
05 Phát triển mô hình đa đàn di cư cho giải thuật tối ưu bầy đàn & ứng dụng trong rút trích đề thi trắc nghiệm Bùi Mạnh Toàn, Nguyễn Văn Thành PGS. TS. Võ Đình Bảy SV NCKH cấp Bộ 2016 giải nhì 2016
06 Ứng dụng thuật giải di truyền, tối ưu bầy đàn vào rút trích bộ đề thi trắc nghiệm trong ngân hàng câu hỏi Bùi Mạnh Toàn, Vòng Tiểu Hùng, Nguyễn Văn Thành,Vũ Tuấn Anh PGS. TS. Võ Đình Bảy Giải SV NCKH cấp trường giải nhì 2015
07 (Thi Olympic tin học SV toàn quốc) Đỗ Cao Thượng Dương   Olympic tin học SV toàn quốc 2015 giải khuyến khích 2015
08 (Thi Olympic tin học SV toàn quốc) Trần Nhật Duy   Olympic tin học SV toàn quốc 2015 giải khuyến khích 2015
  (đang cập nhật...)          

Tổng hợp: Võ Tấn Dũng
14577667