[THÔNG BÁO] vv NỘP ĐỒ ÁN CS-CN-TH-JV- THỰC TẬP HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2022 - 2023

THÔNG BÁO NỘP ĐỒ ÁN CƠ SỞ/ CHUYÊN NGÀNH/ TỔNG HỢP/ JAVA/ THỰC TẬP HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2022 – 2023
Theo thông báo thực hiện đồ án cơ sở/ chuyên ngành/ tổng hợp/ java học kỳ 1 năm học 2022 – 2023
https://www.hutech.edu.vn/khoacntt/sinh-vien/thong-bao-sinh-vien/chung/14603506-thong-bao-thuc-hien-do-an-co-so-chuyen-nganh-tong-hop-java-hoc-ky-1-nam-hoc-2022-2023
và thông báo thực tập tốt nghiệp học kỳ 1 năm học 2022-2023
https://www.hutech.edu.vn/khoacntt/sinh-vien/thong-bao-sinh-vien/chung/14603508-thong-bao-vv-trien-khai-thuc-hien-thuc-tap-tot-nghiep-hoc-ky-1-nam-hoc-2022-2023
Nay Khoa Công nghệ Thông tin thông báo đến các sinh viên nộp báo cáo các đồ án và thực tập tốt nghiệp như sau:
  • Thời gian nộp báo cáo online trên hệ thống e-learning: 14/11 – 26/11/2022
  • Thời gian chấm đồ án, báo cáo trước hội đồng đối với đồ án cơ sở/ chuyên ngành/ tổng hợp/ Java: 28/11 – 10/12/2022
  • Sinh viên gặp GVHD để ký tên vào bảng điểm, đồng thời nộp phiếu theo dõi tiến độ + trang bìa báo cáo cho GVHD (SV thực tập tốt nghiệp nộp thêm phiếu nhận xét, đánh giá của công ty)
Đề nghị sinh viên có liên quan thực hiện nghiêm túc. Ban cán sự các lớp thông báo đến sinh viên các lớp thông báo này. 
Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:
Văn phòng Khoa Công nghệ thông tin (E1-02.07) – faceboook.com/ithutech
Điện thoại (028) 710 12388,
 
14607273