Thông báo 195/TB-CTSV tập huấn Ban cán sự lớp sử dụng phần mềm đánh giá rèn luyện online
Xem chi tiết theo đường link sau :
http://www.hutech.edu.vn/phongctsv/van-ban/thong-bao/14562677-thong-bao-195tb-ctsv-tap-huan-ban-can-su-lop-su-dung-phan-mem-danh-gia-ren-luyen-online
14582856