TB-CTSV về việc thông tin kết quả điểm rèn luyện sinh viên học kỳ 2 năm học 2019-2020
Sinh viên xem chi tiết tại đây: https://www.hutech.edu.vn/phongctsv/van-ban/thong-bao/14586738-249tb-ctsv-ve-viec-thong-tin-ket-qua-diem-ren-luyen-sinh-vien-hoc-ky-2-nam-hoc-2019-2020
14586744