Thông báo về việc công bố lịch thi Học kỳ 1 - Đợt B năm học 2020-2021 đối với sinh viên Đại học - Cao đẳng chính quy, ĐH Liên thông, ĐH Văn bằng 2
Sinh viên xem chi tiết thông báo tại đây : 
http://webdaotao.hutech.edu.vn/daotao/i91264-thong-bao-ve-viec-cong-bo-lich-thi-hoc-ki-1--dot-b-nam-hoc-20202021-doi-voi-sinh-vien-dai-hoc--cao-dang-chinh-quy,-dh-lien-thong,-dh-van-bang-2.aspx
14589421